A- A+
Τα δύο νέα επενδυτικά προγράμματα με ασφάλιση ζωής και υγείας - Ποιες είναι οι αποδόσεις τους

Δύο νέα επενδυτικά προγράμματα, μακροχρόνιας διάρκειας, που προσφέρουν και ασφαλιστικές παροχές, είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.

Ο λόγος γίνεται για προϊόντα της κατηγορίας unit - linked, τα οποία πέραν των προοπτικών για υψηλές αποδόσεις προσφέρουν ασφάλιση ζωής ή και υγείας στον αποταμιευτή.

ADVERTISEMENT

Πού απευθύνονται

Σημειώνεται ότι αυτού του είδους τα προγράμματα δεν απευθύνονται σε όλους. Ενδείκνυνται σε όσους πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

- Έχουν καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής τους.

- Διαθέτουν επιπλέον κεφάλαιο το οποίο επιθυμούν να αξιοποιήσουν, δεσμεύοντάς το για μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στοχεύοντας σε κεφαλαιακά κέρδη μέσω της επαγγελματικής διαχείρισής τους.

- Διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία ώστε να κατανοούν και να αποδέχονται τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν

ADVERTISEMENT

Οι δύο νέες εκδόσεις

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμες οι δύο ακόλουθες εκδόσεις επενδυτικών προγραμμάτων:

Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει από τις 6 Ιουνίου ένα Δομημένο Επενδυτικό Προϊόν της σειράς «Επενδυτικό Νέας Γενιάς», το οποίο παρέχει 100% προστασία στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης και εξασφαλισμένη ελάχιστη απόδοση 13%.

Η απόδοσή του είναι συνδεδεμένη με το Α/Κ ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων – Μικτό Εξωτερικού ΧX, ενώ ταυτόχρονα ασφαλίζεστε με το πρόγραμμα Full Capital Plan ή το Full Capital Plan Shield.

Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι τα 1.000 ευρώ. Στο τέλος της 10ετούς περιόδου ο επενδυτής λαμβάνει:

 • Απόδοση 13% αν το αμοιβαίο κεφάλαιο καταγράψει απώλειες ή κέρδη έως 26%
 • Το 50% της απόδοσης του αμοιβαίο κεφάλαιου αν τα κέρδη του είναι μεγαλύτερα του 26%

Σημειώνεται ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του προγράμματος, πριν  τα 10 έτη, ωστόσο αυτό γίνεται στις τρέχουσες τιμές των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει η ολική εγγύηση του κεφαλαίου.

Οι ασφαλιστικές παροχές

Μαζί με την επένδυση, παρέχονται οι ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

- Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής, με το κεφάλαιο ασφάλισης που εσείς θα επιλέξετε

- Διαρκή Ολική Ανικανότητα

- Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

- Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος ή απώλεια ζωής από ατύχημα

- Απαλλαγή πληρωμής Ασφαλίστρου σε περίπτωση ολικής ανικανότητας


ADVERTISEMENT


Eurobank

Θα διαθέτει έως και την 31η Ιουλίου το βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό πρόγραμμα My Target Value II της Eurolife FFH ΑΕΑΖ.

Με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρων, τοποθετείτε το μεγαλύτερο μέρος τους σε μερίδια του ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου Greek Fund (GF) Target Maturity VI.

Η διάρκεια της επένδυσης είναι 10ετής, ωστόσο ένα μήνα μετά τη σύναψη του συμβολαίου μπορείτε να ρευστοποιήσετε τα μερίδιά σας στις τρέχουσες τιμές, με ένα πέναλτι από 1% έως 5% τα πρώτα 5 έτη και χωρίς επιβάρυνση στη συνέχεια.

Καταβάλλετε εφάπαξ από 5.000 έως 100.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται ως εξής:

- Το 94,50% των καθαρών ασφαλίστρων τοποθετείται σε μερίδια του προαναφερθέντος αμοιβαίου κεφαλαίου

- Το 5,50% των καθαρών ασφαλίστρων προορίζεται για την ασφάλεια ζωής του ασφαλισμένου

Ο επιμερισμός των ασφαλίστρων γίνεται ανεξάρτητα από την ηλικία του ασφαλισμένου και το ποσό που επιλέγετε να καταβάλετε.

ADVERTISEMENT


Πώς αποδίδουν τα χρήματά σας

Η επένδυση έχει μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στη λήξη του ασφαλιστηρίου λαμβάνετε τη συνολική αξία των μεριδίων που έχετε στον λογαριασμό επένδυσης.

Όταν λήξει το ασφαλιστήριο, η Eurolife FFH ΑΕΑΖ καταβάλλει τη συνολική αξία του λογαριασμού επένδυσης, στον οποίο εμφανίζεται το σύνολο των μεριδίων.

Μετά τα 10 έτη, η μέση απόδοση κάθε έτους μπορεί να είναι η εξής:

 • Σενάριο ακραίων καταστάσεων: -6,68%
 • Δυσμενές σενάριο: -1,4%
 • Μετριοπαθές σενάριο: 4,13%
 • Αισιόδοξο σενάριο: 9,47%

Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως κρατικά και εταιρικά ομόλογα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα οποία σήμερα εμφανίζουν υψηλές αποδόσεις.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Θα λήξει και θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 31.07.2033.

Επενδύει κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 7 έως 11 χρόνια κατά την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής του.

Σκοπεύει στη διακράτηση των ομολόγων μέχρι τη λήξη τους (buy and hold).

ADVERTISEMENT

Ασφαλιστική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι λαμβάνουν:

- Το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφει το ασφαλιστήριο – υπολογίζεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου και το καθαρό ασφάλιστρο που καταβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος για την ασφάλεια ζωής του ασφαλισμένου.

- Την τρέχουσα αξία του λογαριασμού επένδυσης – διαμορφώνεται με βάση το σύνολο της αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου GF Target Maturity VI Ομολογιακό-Κατηγορία Eurobank.

Προνόμια υγείας

Με το My Target Value II εξασφαλίζετε δωρεάν υπηρεσίες και εκπτώσεις ανάλογα με το περιστατικό και τις συμβεβλημένες κλινικές ή διαγνωστικά κέντρα που επιλέγετε.

Ενδεικτικά:

 •     Ιατρικές επισκέψεις με ή χωρίς ραντεβού
 •     Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
 •     Πακέτα προληπτικού ελέγχου (check-up)
 •     Μεταφορά με ασθενοφόρο
 •     Νοσηλεία