A- A+
Τα δύο διαθέσιμα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαιο που υπόσχονται μέρισμα ως 3%

Συνεχίζουν οι τράπεζες τη διάθεση ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων με ετήσια διανομή μερίσματος, που εξασφαλίζουν τακτικό εισόδημα στους αποταμιευτές.

Μετά την πρώτη φουρνιά προϊόντων της κατηγορίας, τα χαρακτηριστικά τους έχουν γίνει πιο ελκυστικά, ενώ υπάρχουν επιλογές ακόμη και για βραχυπρόθεσμες διάρκειες.

Με τον τρόπο αυτό τα αμοιβαία κεφάλαια προσομοιάζουν αρκετά με τις προθεσμιακές καταθέσεις, αν εξαιρέσει κανείς το υψηλότερο ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά.

Οι μερισματικές αποδόσεις

Αναλυτικότερα, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες υπόσχονται μέρισμα που διαμορφώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πάνω από το 3%.

Παρ΄ ότι μπορούν να ρευστοποιηθούν οποτεδήποτε, απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιακών τίτλων.

Σε κάθε περίπτωση έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το ενεργητικό ρευστοποιείται και αποδίδονται τα χρήματα στους μεριδιούχους, αφαιρουμένων των προμηθειών.

Οι επενδύσεις της κατηγορίας, πέραν της προοπτικής για είσπραξη ετήσιου μερίσματος, δίνουν την ευκαιρία για καταγραφή κεφαλαιακών κερδών, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στην Ευρωζώνη κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι επενδυτές θα κερδίσουν όχι μόνο από τα τοκομερίδια που θα εισπράττει για λογαριασμό τους το αμοιβαίο κεφάλαιο, αλλά και από την άνοδο των τιμών των ομολόγων.

Από την άλλη το ρίσκο της επένδυσης σχετίζεται με τη φερεγγυότητα των εκδοτών των ομολόγων και τη δυνατότητά τους να καταβάλλουν τοκομερίδια και κεφάλαιο στη λήξη.

Η επενδυτική πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τo αμοιβαία κεφάλαια με μέρισμα, επενδύουν κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

Στόχος είναι η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του να είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ειδικότερα, τα ομόλογα που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιό του διακρατούνται μέχρι την λήξη τους (buy & hold), ώστε να διασφαλίζεται το επενδυμένο κεφάλαιο μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στην λήξη.

Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του ή με μέσα χρηματαγοράς.

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Σημειώνεται ότι τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας διατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η αγορά μεριδίων.

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια με διανομή μερίσματος:

  • Eurobank

Διαθέτει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity V Ομολογιακό», το οποίο είναι 3ετούς διάρκειας.

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Για τον πρώτο χρόνο το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%.

Το GF Target Maturity V Ομολογιακό προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μπορεί να επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των αγορών, μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 31.10.2026.

Ως εκ τούτου, επενδύει σε ομόλογα που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 2 έως 4 χρόνια κατά την έναρξή του.  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών έως και τις 28 Ιουλίου 2023.

Στόχος του είναι η επίτευξη ετησιοποιημένης απόδοσης στη λήξη της τάξεως του 2,80% - 3,00%.

Οι διαχειριστές εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το νέο Α/Κ επενδύει στους ακόλουθους τίτλους:

Η κατανομή των επενδύσεων ανά γεωγραφική περιοχή είναι η εξής:

    Ελλάδα 20% - 40%
    Ιταλία 10% -20%
    Λετονία 5% - 15%
    Ρουμανία 5% - 10%
    Πολωνία 5% - 10%
    Λοιπές 0% - 20%


Στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.