A- A+
Όλα τα ομολογιακά Α/Κ με διανομή μερίσματος - Το σενάριο για πολύ υψηλά κέρδη

Πλήθος ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων που διανέμουν κάθε χρόνο μέρισμα είναι διαθέσιμο αυτήν την περίοδο στην ελληνική αγορά από τις τράπεζες.

Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που εκτός από την προοπτική των κεφαλαιακών κερδών, δηλαδή της υπεραξίας από την άνοδο των τιμών των ομολόγων στα οποία επενδύουν, εξασφαλίζουν και ένα τακτικό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, μέσω των τοκομεριδίων που εισπράττουν κάθε χρόνο, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

Για το πρώτο έτος οι εκτιμήσεις των τραπεζών κάνουν λόγο για ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 3%.

Ως εκ τούτου συνιστούν μία εναλλακτική επιλογή για συντηρητικούς επενδυτές που θα ήθελαν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για μία περίοδο έως και 5 έτη.

Οι νέες τάσεις

Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια διατίθεται μέσω προεγγραφών, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους.

Επιπλέον, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και τα χρήματα αποδίδονται στους μεριδιούχους.

Ωστόσο, ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην πώληση των μεριδίων του, στις τρέχουσες τιμές. Άρα δεν υφίσταται δέσμευση, παρά μόνον ο κίνδυνος καταγραφής ζημιών τη στιγμή της πώλησης.

Η διάρκειά τους στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ξεπερνά τα 5 έτη. Ωστόσο, στις περισσότερες τελευταίες εκδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας, το διάστημα της επένδυσης είναι πιο βραχυπρόθεσμο.

Συγκεκριμένα, διατίθενται προϊόντα με διάρκεια 18 και 36 μηνών, που δεν δεσμεύουν επί μακρόν τον επενδυτή.

Προοπτική για υψηλά κέρδη

Σύμφωνα με διαχειριστές επενδύσεων, η τρέχουσα συγκυρία θεωρείται ιδανική για τοποθετήσεις σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Κι αυτό διότι έχουμε φτάσει στο τέλος των μεγάλων αυξήσεων στα επιτόκια και από το 2024 κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωσή τους από τις κεντρικές τράπεζες.

Εάν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, οι επενδυτές που θα αποκτήσουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα καταγράψουν σημαντικά κέρδη, λόγω της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών των ομολόγων.

Όσο περισσότερο μειωθούν τα επιτόκια, τόσο υψηλότερες θα είναι οι υπεραξίες.

Επίσης, ειδικά για τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ελληνικούς τίτλους, υπάρχει και ένας πρόσθετος παράγοντας που μπορεί να δώσει ώθηση στις τιμές των μεριδίων τους.

Ο λόγος γίνεται για την προοπτική επιστροφής της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2023.
Μπορεί το σενάριο αυτό να έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί, ωστόσο αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά πιθανή μία σοβαρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, μόλις επαληθευτεί.

Σε πρόσφατη έκθεσή της η Εθνική Χρηματιστηριακή θεωρεί πιθανή τη μείωσή τους έως και κατά 100 μονάδες βάσης, σε βάθος 6 - 12 μηνών.

Σε αυτήν την περίπτωση τα κεφαλαιακά κέρδη για τους μεριδιούχους Α/Κ με αυξημένες θέσεις σε ελληνικούς τίτλους θα είναι σημαντικά.

Φυσικά, σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος ή ακραίων καταστάσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πιθανό να καταγράψουν ζημιές.

Τα διαθέσιμα προϊόντα

Αυτήν την περίοδο οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι διαθέτουν αμοιβαία κεφάλαια με ετήσια διανομή μερίσματος.

Πρόκειται για τα εξής:

  • Eurobank

Διαθέτει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity V Ομολογιακό», το οποίο είναι 3ετούς διάρκειας.

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Για τον πρώτο χρόνο το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%.

Το GF Target Maturity V Ομολογιακό προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μπορεί να επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των αγορών, μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 31.10.2026.

Ως εκ τούτου, επενδύει σε ομόλογα που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 2 έως 4 χρόνια κατά την έναρξή του.  • Alpha Bank

Διαθέτει αυτήν την περίοδο το «ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας. Στόχος του είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω ετήσιου μερίσματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 5 ετών.

Για την επίτευξη του σκοπού του θα επενδύει σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 27η Οκτωβρίου 2028.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (υπολειπόμενη χρονική διάρκεια) η οποία θα προσεγγίζει τα 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα με ληκτότητα από 3 έως 6 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη.

Τα ομόλογα που θα λήγουν πριν από τις 27/10/2028 θα αντικαθίστανται από ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς με ληκτότητα που θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν την υπολειπόμενη χρονική διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου.  • Τράπεζα Πειραιώς

Θα διαθέτει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό, τριετούς διάρκειας.

Για την χρήση 2024 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3% σε ετησιοποιημένη βάση

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη

Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους για τρία χρόνια και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Αν και δεν διανέμει μέρισμα, η διάρκειά του είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμιη και μπορεί να προσφέρει ένα υψηλό εισόδημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη φτάνει στο 4,20% ή στο 2,8% - 3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη).

Στη λήξη θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.