A- A+
Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο με ετήσια διανομή μερίσματος - Υπόσχεται απόδοση 2,8% το 2023

Στη διάθεση του αποταμιευτικού κοινού θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες ένα νέο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που υπόσχεται διανομή μερίσματος κάθε χρόνο.

Ο λόγος γίνεται για το «Optima income ομολογιακό εσωτερικού» που θα διαθέτει η Optima Bank έως και τις 23 Ιουνίου από το δίκτυο των καταστημάτων της με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 1.000 ευρώ.

Πώς λειτουργεί

Το νέο Α/Κ επενδύοντας στην ελληνική ομολογιακή αγορά, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις θετικές προοπτικές που δημιουργούνται σε αυτή, με την αναμενόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και σταθερότητας στην ελληνική οικονομία.

Το προϊόν μπορεί να αποκτηθεί μόνον κατά την περίοδο διάθεσής του, ενώ έχει προκαθορισμένη λήξη (Ιούλιος 2028), οπότε ρευστοποιείται και τα χρήματα αποδίδονται στους επενδυτές

Από την άλλη, παρέχεται η ευχέρεια ρευστοποίησής των μεριδίων του οποτεδήποτε, στις τρέχουσες φυσικά τιμές.

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι κάθε χρόνο οι διαχειριστές θα επιδιώκουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μεριδιούχους, υπό τη μορφή μερίσματος.

Για το 2023 εκτιμάται ότι το μέρισμα θα διαμορφωθεί στο 2,8%, επίπεδα υψηλότερα των προθεσμιακών καταθέσεων.

ADVERTISEMENT

Πού επενδύει

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.

Το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς.

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς.

Σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται σε μετοχές.

ADVERTISEMENT

Διαθέσιμα δύο ακόμη Α/Κ

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα και τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων, καθώς υπόσχονται διανομή μερίσματος:

- Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Το Α/Κ θα διατίθεται έως και τις 31 Ιουλίου 2023 και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 31 Ιουλίου 2029.

Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 6 έτη.

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Α/Κ κρίνεται μεσαίος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομόλογα, οι τιμές των οποίων εμφανίζουν διακυμάνσεις

Επενδύει κατά 60% σε ευρωπαϊκούς ομολογιακούς τίτλους, κρατικούς και εταιρικούς, και κατά 40% σε εγχώρια ομόλογα/

Βάσει της εφαρμοζόμενης επενδυτικής στρατηγικής υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος στους μεριδιούχους σε περιοδική βάση [συνήθως ετησίως] σε μορφή μετρητών.

Για την χρήση 2023 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 2% σε ετησιοποιημένη βάση.

ADVERTISEMENT

- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV Ομολογιακό», διάρκειας 5 ετών

Η Εθνική Τράπεζα θα διαθέτει έως και τις 29 Ιουνίου το Α/Κ «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV Ομολογιακό», διάρκειας 5 ετών.

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που είναι διαπραγματεύσιμοι στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι τα εξής:

- Καθορισμένη, 5ετής διάρκειά

- Καθορισμένη περίοδος συμμετοχής, έως τις 29/06/2023.

- Ετήσια διανομή μερίσματος - Για τη χρήση 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.80%