A- A+
Μάθετε online πώς σας βαθμολογεί ο Τειρεσίας για να πάρετε δάνειο από τράπεζα

Πρόσβαση στα στοιχεία που συλλέγει από τις τράπεζες ο Τειρεσίας για την συναλλακτική τους συμπεριφορά έχουν πλέον όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις.

Πρόκειται για τις πληροφορίες που εξετάζουν οι τράπεζες μετά την αίτησή σας για ένα οποιοδήποτε δάνειο, προκειμένου να την αξιολογήσει.

Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

- Όλες τις οφειλές σας, ενήμερες και σε καθυστέρηση

- Όλα τα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεών σας προς τράπεζες ή τρίτους

ADVERTISEMENT

Η βαθμολογία σας

Με την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, η Τειρεσίας σας βαθμολογεί μέσω ενός προηγμένου συστήματος που έχει δημιουργήσει.

Ο λόγος γίνεται για το σύστημα βαθμολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς «Behavior Scoring», το οποίο παρέχεται στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα κατόπιν αίτησής τους, όταν υποβάλλετε αίτημα για μία χορήγηση.

Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα σας αξιολογεί για να αποφασίσει εάν θα σας χορηγήσει το δάνειο για το οποίο αιτηθήκατε.

Σε καμία περίπτωση η βαθμολογία σας δεν αποτελεί σύσταση για χορήγηση ή μη ενός δανείου ή πίστωσης.

Ωστόσο, είναι το βασικό κριτήριο που λαμβάνει υπόψιν της κάθε τράπεζα που δέχεται ένα αίτημα δανειοδότησης.

ADVERTISEMENT

Από τι εξαρτάται

Όσο πιο υψηλό είναι το σκορ σας στον Τειρεσία, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε χρηματοδότηση.

Η βαθμολόγηση είναι δυναμική και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα της συναλλακτικής σας συμπεριφοράς.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολόγησή σας είναι οι εξής:

- Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις

- Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων

- Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις

ADVERTISEMENT

Μάθετε τη βαθμολογία σας online

Η διαδικασία ενημέρωσης από την Τειρεσίας για τα αρχεία που τηρεί για εσάς και για τη βαθμολογία που στέλνει στις τράπεζες όταν υποβάλετε αίτηση για δάνειο είναι εξαιρετικά απλή και ολοκληρώνεται online με τα ακόλουθα βήματα:

1. Υπεύθυνη δήλωση στο gov

Δημιουργείτε μέσω gov και της υπηρεσίας «e-dilosi» μία υπεύθυνη δήλωση, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένου του κινητού σας τηλεφώνου και του e-mail σας στα πεδία που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνετε το κείμενο που θα βρείτε παρακάτω (κάντε copy - paste και μεταφέρετέ το στη δήλωση).


2. Αποστολή στην Τειρεσίας

Μετά τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης αποθηκεύστε το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας και επισυνάψτε το σε e-mail που στέλνετε στην Τειρεσίας.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα πρέπει να γίνει η αποστολή είναι η εξής: tiresias@tiresias.gr.


3. Παραλαβή της απάντησης

Η απάντηση αποστέλλεται με email στη δηλωθείσα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου από το prosvasi@tiresias.gr με επισυναπτόμενο το κρυπτογραφημένο pdf αρχείο

Ταυτόχρονα αποστέλλεται SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου με το αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης του ανωτέρω αρχείου.

ADVERTISEMENT

Τι πρέπει να αναφέρει η δήλωση

Στο πεδίο της δήλωσης θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα:

- Αν είστε φυσικό πρόσωπο:

«Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω με την παρούσα, με ενημερώσετε εγγράφως για τα δεδομένα που εμφανίζονται στα κατωτέρω αρχεία της εταιρίας σας και με αφορούν.

ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: (επιλέξτε ένα ή περισσότερα ή όλα τα αρχεία)

• ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΣΑΥ-ΣΥΠ, ΣΣΧ, ΤΣΕΚ, ΣΚΣΕ, ΣΕΠΕΔ, ΦΕΚ-ΓΕΜΗ, ΣΤΔ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ,
BEHAVIOR SCORE)
• ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και ΥΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ-ΣΥΠ)
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ)
• ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ)
• ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΣΕ)
• ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΣΕΠΕΔ)
• ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ ( Μέλη ΔΣ, Διαχειριστές, Εταίροι)
• ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ-ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (ΣΤΔ)
• ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIOR SCORE)

Με την παρούσα, δηλώνω την ακρίβεια των αναφερόμενων στην παρούσα αίτηση
προσωπικών στοιχείων μου.

Επιθυμώ, για δική μου εξυπηρέτηση, όπως η απάντησή σας στο αίτημά μου διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώνω παραπάνω και μου χορηγηθεί, μέσω SMS στον ανωτέρω αριθμό τηλεφώνου μου, μοναδικός κωδικός αποκρυπτογράφησης της απάντησης αυτής. Αναγνωρίζω ότι τόσο η απάντηση αυτή όσο και ο μοναδικός κωδικός αποκρυπτογράφησης είναι εμπιστευτικά και με τη διαβίβασή τους, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσω την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως αναφορικά με την περιέλευσή τους σε τρίτα πρόσωπα».

ADVERTISEMENT

- Αν είστε νομικό πρόσωπο

«Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω με την παρούσα, να με ενημερώσετε εγγράφως για τα δεδομένα που εμφανίζονται στα κατωτέρω αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. και αφορούν στην κατωτέρω εταιρία που εκπροσωπώ:

Επωνυμία Εταιρίας :
Διακριτικός Τίτλος: ΑΦΜ: αρ. ΓΕΜΗ:
Διεύθυνση Έδρας:

ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: (επιλέξτε ένα ή περισσότερα ή όλα τα αρχεία)

• ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΣΑΥ-ΣΥΠ, ΣΣΧ, ΤΣΕΚ, ΣΚΣΕ, ΣΕΠΕΔ, ΦΕΚ-ΓΕΜΗ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ, BEHAVIOR
SCORE)
• ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και ΥΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ-ΣΥΠ)
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ)
• ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ)
• ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΣΕ)
• ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΣΕΠΕΔ)
• ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ (ΦΕΚ-ΓΕΜΗ)»