A- A+
Αυτό είναι το πιο ασφαλές ομολογιακό Α/Κ με διανομή μερίσματος - Οι διαθέσιμες λύσεις

Στο λανσάρισμα του πλέον ασφαλούς ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου με ετήσια διανομή μερίσματος, προχώρησε συστημικός όμιλος.

Ο λόγος γίνεται για το «ALPHA TARGET MATURITY III 2028» που θα διαθέτει έως και τις 11 Αυγούστου η Alpha Bank.

Σύμφωνα με το προφίλ του προϊόντος, ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, διαμορφώνεται σε 2, καθιστώντας τό το πλέον ασφαλές αμοιβαίο κεφάλαιο της κατηγορίας.

ADVERTISEMENT

Πού επενδύει

Στόχος του είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 5 ετών.

Επενδύει σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς ομολογιακούς τίτλους κύριας εξασφάλισης (senior bonds), καθώς και σε κρατικά ομόλογα.

Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες ενός πιστωτικού γεγονότος μειώνονται, μιας και τα senior ομόλογα προηγούνται όλων των υπολοίπων στις πληρωμές.

Με τον τρόπο αυτό το ρίσκο για τους επενδυτές περιορίζεται αισθητά.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επιστροφή κεφαλαίου στους μεριδιούχους ύψους 2,6% το 2023.

ADVERTISEMENT

Σενάρια επίδοσης

Τα σενάρια ως προς την απόδοση που μπορεί να πετύχει ο επενδυτής με ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ στην 5ετία είναι τα εξής:

- Στο ακραίο, το δυσμενές και το μετροπαθές σενάριο θα λάβει μετά το πέρας της 5ετίας 9.930 ευρώ.

Δηλαδή η μέση ετησιοποιημένη απόδοσή του διαμορφώνεται σε -0,2%

- Στο ευνοϊκό σενάριο θα λάβει 10.770 ευρώ και η μέση ετησιοποιημένη απόδοση θα ανέλθει σε 1,5%

Στα παραπάνω στοιχεία έχουν συνυπολογιστεί όλα τα κόστη και οι προμήθειες, με τις οποίες επιβαρύνεται ο επενδυτής.

ADVERTISEMENT

Τι άλλο κυκλοφορεί

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα και τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ομόλογα και διανέμουν μέρισμα στους μεριδιούχους τους:

  • Eurobank

Διαθέτει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity V Ομολογιακό», το οποίο είναι 3ετούς διάρκειας.

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Για τον πρώτο χρόνο το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%.

Το GF Target Maturity V Ομολογιακό προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μπορεί να επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των αγορών, μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 31.10.2026.

Ως εκ τούτου, επενδύει σε ομόλογα που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 2 έως 4 χρόνια κατά την έναρξή του.


ADVERTISEMENT


  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών έως και τις 28 Ιουλίου 2023.

Στόχος του είναι η επίτευξη ετησιοποιημένης απόδοσης στη λήξη της τάξεως του 2,80% - 3,00%.

Οι διαχειριστές εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το νέο Α/Κ επενδύει στους ακόλουθους τίτλους:

Η κατανομή των επενδύσεων ανά γεωγραφική περιοχή είναι η εξής:

    Ελλάδα 20% - 40%
    Ιταλία 10% -20%
    Λετονία 5% - 15%
    Ρουμανία 5% - 10%
    Πολωνία 5% - 10%
    Λοιπές 0% - 20%


Στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.