A- A+
Online αιτήσεις για ρύθμιση και κούρεμα οφειλών στο Δημόσιο μέσω e-πλατφόρμας

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιά τους χρέη προς την εφορία online μέσω νέας πλατφόρμας και να πετύχουν ακόμη και κούρεμά τους, έχουν οι φορολογούμενοι.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να κλείνουν φορολογικές υποθέσεις που βρίσκονται ανοιχτές επί μακρόν, διεκδικώντας έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό αποπληρωμής των χρεών με ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα, θα φίνεται η δυνατότητα μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων σε ποσοστό έως και 75%, με τη ρύθμιση των οφειλών σε έως και 24 δόσεις.

Το ύψος του κουρέματος

Συγκεκριμένα, εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, η διαγραφή των προσαυξήσεων ανέρχεται σε:

- 75% εάν καταβληθεί το χρέος σε 1 δόση

- 65% για 2-4  δόσεις

- 55% για 5 -8 δόσεις,

- 50% για 9-12 δόσεις

- 45% για 13-16 δόσεις

- 40% για 17 – 20 δόσεις

- 35% για 21 -24 δόσεις

Απαραίτητη προυπόθεση για να επικυρωθεί η ρύθμιση που θα προταθεί από τη φορολογική διοίκηση είναι ο οφειλέτης να αποπληρώσει εφάπαξ το 30% των χρεών.

Πώς θα γίνονται αιτήσεις

Αιτήσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών θα γίνονται μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.eefdd.gr, που τέθηκε ήδη σε λειτουργία.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ειδική επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και θα αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

Εν συνεχεία θα προτείνει στο φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων.

Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση σετην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.  Από την πλευρά της η Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί,  ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης έως τις 31 Μαΐου 2021 ή εναλλακτικά έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Τι περιλαμβάνει η αίτηση

Αιτήσεις για την εξώδικη επίλυση διαφορών υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά και λαμβάνουν ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.

Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογούμενου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί.

Αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νομίμου εκπροσώπου τους.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα ήτοι:

- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

- Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

- Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

- Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η ρύθμιση βήμα - βήμα

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης.

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί  εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Στη συνέεια ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου.

Θα πρέπει να αναρτήσει στον ιστότοπο www.eefdd.gr, σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως πρότασης.

 Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους,