A- A+
Κερδίστε απόδοση από 2% έως 3% τα επόμενα 2 έτη μέσω ομολόγων - Η λύση των τραπεζών

Την ευκαιρία να κλειδώσουν μία υψηλή απόδοση για την επόμενη διετία έχουν οι καταθέτες μέσω των ομολόγων, που παραμένουν προς ώρας ελκυστικά.

Με δεδομένο ότι η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε μειώσεις στα επιτόκιά της, οι αποδόσεις που προσφέρουν ελληνικοί και ευρωπαϊκοί ομολογιακοί τίτλοι διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους αποταμιευτές να κλειδώσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια, χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο.

ADVERTISEMENT

Πώς επενδύετε

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επενδύσετε σε ομόλογα:

- Απευθείας, δημιουργώντας ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από τίτλους της κατηγορίας

- Μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ομόλογα

Μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων εξασφαλίζετε επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων σας, με χαμηλό αρχικό κεφάλαιο, αλλά και πρόσβαση σε τίτλους που κατά μόνας δεν θα είχατε.

Οι τράπεζες έχουν μάλιστα λανσάρει διετή προϊόντα της κατηγορίας, που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και σταθερό χαρτοφυλάκιο.

ADVERTISEMENT

Γιατί συμφέρουν

Συγκεκριμένα, επενδύουν σε ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με
μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη και επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς, που όπως προαναφέρθηκε παραμένουν υψηλές.

Συγκεκριμένα, τα ομόλογα που αγοράζονται κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους, που συμπίπτει με την ημερομηνία ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου.

Δηλαδή, όπως συμβαίνει με τις προθεσμιακές καταθέσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της μορφής έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Μέσω της επενδυτικής στρατηγικής που προαναφέρθηκε, κλειδώνουν τη μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου τους, καθώς είναι γνωστό εκ των προτέρων πόσους τόκους θα εισπράξουν και τι κεφάλαιο θα λάβουν στη λήξη της διετίας.

Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να εκτιμήσουν με αρκετά μεγάλη ασφάλεια την απόδοση που θα πετύχουν για τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Να σημειωθεί πάντως πως δεν υπάρχει εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. Ωστόσο, για να υπάρξουν απώλειες, θα πρέπει ένας μεγάλος αριθμός εκδοτών να μην είναι σε θέση να καταβάλλει τους ομολογιούχους, τόκους και κεφάλαιο.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες επιλογές

Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια διατίθενται σε συγκεκριμένες περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η αγορά μεριδίων.

Τα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαια αυτήν την στιγμή είναι τα εξής:

- Εθνική Τράπεζα

Θα διαθέτει έως και τις 31/5/2024 το «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό».

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Το προϊόν είναι διετούς διάρκειας, που σημαίνει ότι στις 29/5/2026 το ενεργητικό του θα ρευστοποιηθεί και τα χρήματα θα διανεμηθούν στους μεριδιούχους.

Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων επιδιώκει στη λήξη του να προσφέρει διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και να πετύχει συνολική απόδοση της τάξης του 4,20% έως 4,70%.

Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,1% και 2,35%.

ADVERTISEMENT

- Alpha Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VII 2026».

Επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ, που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επενδυτικός σκοπός του είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως τη λήξη των 2 ετών.

Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση στη λήξη διαμορφώνεται σε 4% - 4,3%. Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση αναμένεται μεταξύ 2% και 2,15%.

Θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30.1.2026. Για την επίτευξη του σκοπού του, επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ.


- Attica Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026», που είναι διάρκειας 24 μηνών.

Επενδύσει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα και απευθύνεται σε όσους αναζητούν καλύτερες προοπτικές απόδοσης από τις προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο τοποθέτησης σε μετοχές.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη, δηλαδή στις 30 Απριλίου 2026, όταν θα ρευστοποιηθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%.

Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,75% έως 2,95%.


ADVERTISEMENT


- Eurobank

Θα διαθέτει έως και τις 31/5 το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund, το οποίο έχει διετή διάρκεια.

Το ενεργητικό του θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 16 Μαρτίου του 2026 και τα χρήματα θα διανεμηθούν στους μεριδιούχους.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική απόδοση στη διετία θα κινηθεί μεταξύ 4,6% και 5%.

Δηλαδή η μέση απόδοση κατ΄ έτος θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,3% και 2,5%.