A- A+
Δάνειο κεφαλαίου κίνησης μέσω του POS της επιχείρησης - Όλες οι επιλογές

Τη δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας με χαμηλά επιτόκια, χρησιμοποιώντας τις εισπράξεις με κάρτες που περνούν από το POS, έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει καταστεί εξαιρετικά δημοφιλές μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την εντυπωσιακή αύξηση της χρήσης καρτών από τους καταναλωτές.

Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων περνά μέσα από το τραπεζικό σύστημα και αποτελεί μία είδους εγγύηση για την τράπεζα που χορηγεί το δάνειο.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με τις εισπράξεις που έχει μία επιχείρηση με κάρτες, λειτουργούν ως ανακυκλούμενη πίστωση, με ετήσια ανανέωση.

Δηλαδή η επιχείρηση έχει ένα διαθέσιμο όριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ακόμη όμως και μετά την αποπληρωμή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει χρήση των ποσών που εξόφλησε.

Με τον τρόπο αυτό έχει διαθέσιμη άμεσα τη ρευστότητα που χρειάζεται χωρίς να υποβάλλει το οποιοδήποτε αίτημα στην τράπεζα.

Φυσικά τα δάνεια αυτά χορηγούνται μόνο από την τράπεζα στην οποία εκκαθαρίζει η επιχείρηση τις συναλλαγές που δέχεται με κάρτες.

Το ποσό του δανείου εξαρτάται από το ύψος των εισπράξεων των προηγούμενων μηνών, ενώ τα επιτόκια μπορεί να κινούνται ακόμη και γύρω από το 5%.

ADVERTISEMENT

Οδηγός αγοράς

Αναλυτικότερα, οι 4 συστημικοί όμιλοι προσφέρουν τα ακόλουθα προγράμματα της κατηγορίας:

  • Alpha Bank

Προσφέρει το «My Alpha POS Credit Line», το οποίο παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα προείσπραξης μελλοντικών πωλήσεων.

Η χρηματοδότηση μπορεί να ξεκινά από τις 10.000 ευρώ, με ανώτατο όριο το ποσό που καθορίζεται από το ύψος των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του My Alpha POS τερματικού.

Πρόκειται για αλληλόχρεο λογαριασμό τακτών λήξεων, κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και του συναλλακτικού της κυκλώματος.

Το επιτόκιο προκύπτει από Ελάχιστο Δανειστικό επιτόκιο (ΕΔΕ) ή το eurobor μηνός / τριμήνου / εξαμήνου, πλέον περιθωρίου, ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Η εξόφληση του εκάστοτε υπολοίπου γίνεται με αυτόματη πίστωση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω My Alpha POS ή με απευθείας πίστωση του αλληλόχρεου λογαριασμού από ίδια διαθέσιμα

Η πληρωμή των τόκων γίνεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.


  • Eurobank

Με το «Ανοικτό Επαγγελματικό POS» χρηματοδοτείτε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και ενισχύετε τη ρευστότητά της.

Καταβάλλετε υποχρεωτικά τους μηνιαίους τόκους για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει και επιστρέφετε το κεφάλαιο σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες.

Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά από τις εισπράξεις μέσω του POS, ενώ έχετε ευνοϊκή τιμολόγηση έως και 1% χαμηλότερη από το βασικό τιμολόγιο της Eurobank..

Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας.


  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το προϊόν «Χρηματοδότηση POS», για να καλύπτετε τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης, ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της χρήσης του POS ή e-commerce της επιχείρησης σας.

Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 6.000 έως 35.000 ευρώ και φτάνει έως το 50% του όγκου συναλλαγών της επιχείρησης του τελευταίου κυλιόμενου δωδεκαμήνου - κατά την ημερομηνία αξιολόγησης- μέσω POS.   

Υπάρχουν δύο τρόποι αποπληρωμής μεταξύ των οποίων επιλέγει ο πελάτης:

- Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό αντλείται για τη μείωση του χρεωστικού υπολοίπου του ορίου, σε ημερήσια βάση. Τυχόν αδιάθετο πιστωτικό υπόλοιπο είναι στη διάθεση της επιχείρησης.

- Στο τέλος κάθε μήνα υπολογίζεται η δόση η οποία ισούται με τους μηνιαίους τόκους πλέον ποσοστού 10% επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου του ορίου.

Την τελευταία εργάσιμη του επόμενου από τον υπολογισμό δόσης μήνα, υφίσταται υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού της δόσης, το οποίο αναζητείται συστημικά, ώστε να εισπραχθεί από τον τροφοδότη λογαριασμό.


ADVERTISEMENT


  • Τράπεζα Πειραιώς

Προσφέρει το «Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS» για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ, για κεφάλαιο κίνησης έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS.

Το ποσό του δανείου ξεκινά από τις 4.000 ευρώ και συναρτάται από το ύψος του ετήσιου τζίρου του POS, τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα της κάθε επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση δύναται να ανέλθει έως το 40% του τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσω epay POS το τελευταίο 12μήνο.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ανέρχεται στο 5% επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου και αποπληρώνεται αυτόματα μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από το POS ή με ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

Το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς, πλέον ενός περιθωρίου που εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.