A- A+
Αυτό θα είναι το ενοίκιο που θα πληρώνουν οι ευάλωτοι που θα χάσουν το σπίτι τους λόγω χρεών

Τον τρόπο υπολογισμού του ενοικίου που θα πληρώνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, ώστε να παραμείνουν στο σπίτι τους, αποφάσισε η κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, το κράτος θα επιδοτεί ένα μέρος αυτού του μισθώματος, με ένα ποσό που ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ.

ADVERTISEMENT

Ποιους αφορά

Υπενθυνμίζεται ότι στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού κώδικα, παρέχεται η δυνατότητα στα φτωχά νοικοκυριά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους, ακόμη κι αν το ρυθμίσουν, να παραμείνουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές.

Ειδικότερα, το ακίνητο θα αποκτά ένα νέας φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Κατοικιών που θα συσταθεί, στον οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται ένα ενοίκιο για 12 χρόνια.

Στη συνέχεια, το νοικοκυριό θα έχει το πρώτο δικαίωμα να επαναγοράσει την κατοικία του, στην τιμή που θα ισχύει μετά το πέρας της 12ετίας.

Με τον τρόπο αυτό το νοικοκυριό εξασφαλίζει τη στέγασή του στο ίδιο ακίνητο, πληρώνοντας ένα ενοίκιο.

ADVERTISEMENT

Η προστασία για 15 μήνες

Επειδή όμως η σύσταση του Φορέα καθυστερεί, το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί ένα νέο πρόγραμμα διάρκειας 15 ετών, για την προστασία των νοικοκυριών.

Έτσι, υποβάλλοντας αίτηση σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή πολύ σύντομα, θα αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση, πχ. πλειστηριασμός, για 15 μήνες ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας του φορέα. εφόσον αυτή γίνει νωρίτερα.

Βασική προϋπόθεση όμως για το ευνοϊκό καθεστώς είναι το νοικοκυριό, με τη συνεισφορά του Δημοσίου, να καταβάλλει στην τράπεζα μία μηνιαία δόση, ως μίσθωμα.

ADVERTISEMENT

Ο υπολογισμός του ενοικίου

Η δόση αυτή ανέρχεται στα επίπεδα του ενοικίου που θα έπρεπε να πληρώνει το νοικοκυριό, εάν μίσθωνε την κατοικία του.

Η δόση αυτή ανέρχεται στο 3,50% επί της αξίας της κατοικίας, δια του 12.

Για παράδειγμα, αν η αξία διαμορφώνεται στις 100.000 ευρώ το ετήσιο μίσθωμα θα φτάνει τις 3.500 ευρώ και το μηνιαίο στα 292 ευρώ περίπου.

Ένα μέρος ωστόσο αυτού του ποσού θα καταβάλλεται από το κράτος. Συγκεκριμένα, το κρατικό βοήθημα διαμορφώνεται ως εξής:Οι υποχρεώσεις του νοικοκυριού

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής, δηλαδή έως την 30η ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής που έχει οριστεί

β) Να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του, καθώς και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητηθούν από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών εκπίπτει αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη, με ετήσιο τόκο ίσο με 2%.

Επίσης, χάνει το δικαίωμα να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ενώ κινδυνεύει άμεσα με πλειστηριασμό.

ADVERTISEMENT

Όταν ξεκινήσει ο Φορέας

Σε περίπτωση που πριν την παρέλευση του διαστήματος των 15 μηνών, ξεκινήσει η λειτουργία του Φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται και συνεχίζεται εφόσον φυσικά το νοικοκυριό αποφασίσει να παραμείνει μεταβιβαζόμενο στο φορέα σπίτι του, ως ενοικιαστής.

Η προθεσμία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Φορέα ορίστηκε στον 1 μήνα από την έναρξη λειτουργίας του.

Αν παρέλθει η προθεσμία, το νοικοκυριό εκπίπτει αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου και το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητείται από τον οφειλέτη.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.

Άλλες περιπτώσεις

Σημεώνεται ότι η μηνιαία συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται  και στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση θανάτου του ευάλωτου οφειλέτη.

β) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.