A- A+
Επενδυτικά προϊόντα χαμηλού ρίσκου με αποδόσεις ως 5,9% στη διετία - Οι 4 λύσεις

Νέα επενδυτικά προϊόντα που υπόσχονται αποδόσεις υψηλότερες των προθεσμιακών καταθέσεων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι διαθέσιμα αυτήν την στιγμή στην αγορά.

Πρόκειται για λύσεις που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές ακόμη αποδόσεις των ομολόγων, κρατικών και εταιρικών, στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό εισόδημα για τους επενδυτές.

Είναι διετούς διάρκειας, με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία κεφάλαιο και τόκοι πιστώνονται στο λογαριασμό του επενδυτή.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Ο λόγος γίνεται για αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ομόλογα κρατών και επιχειρήσεων, ενώ δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε μετοχές.

Μέσω αυτών οι αποταμιευτές, με μικρό κίνδυνο ρίσκο και χαμηλό ποσό συμμετοχής, διεκδικούν υψηλές αποδόσεις, οι οποίες εκτιμώνται στα επίπεδα του 2,1% - 3% κάθε χρόνο για τα επόμενα 2 έτη.

Δηλαδή, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επιτόκιο και για το διάστημα που τα επιτόκια στην Ευρωζώνη, άρα και οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων θα έχουν υποχωρήσει αισθητά.

Επιπλέον, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ, τα κέρδη για τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να είναι ακόμη πιο υψηλά.

Κι αυτό διότι όταν τα επιτόκια πέφτουν, οι τιμές των ομολόγων ενισχύονται, και τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας σημειώσουν κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία προστίθενται στους τόκους που εισπράττουν από τους εκδότες των ομολόγων.

ADVERTISEMENT

Οι κίνδυνοι

Σημειώνεται ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας δεν προσφέρουν εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι διατηρούν κατά κανόνα ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο ομολόγων, τα οποία διακρατούνται έως τη λήξη τους, οι πιθανότητες να γράψουν απώλειες είναι μικρές.

Οι διαχειριστές τους, λόγω αυτής της στρατηγικής μπορούν να υπολογίσουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, πόσους τόκους θα λάβουν κατά τη διάρκεια ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό ο δείκτης κινδύνου, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, έχει οριστεί στο 2.

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν θα είναι ο διαχειριστής σε θέση να σας πληρώσει.

Σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, η η τιμή μεριδίου μπορεί να σημειώνει μικρές / ασήμαντες διακυμάνσεις σε σχέση με τις τιμές των Α/Κ που ανήκουν σε υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου.

Η πιθανότητα να καταγραφούν μεγαλύτερες απώλειες είναι μικρή και κακές συνθήκες της αγοράς είναι απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του διαχειριστή να σας πληρώσει.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες επιλογές

Αυτήν την στιγμή είναι διαθέσιμα τέσσερα επενδυτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας. Για να επενδύσετε σε αυτά θα πρέπει να απευθυνθείτε στην τράπεζα που τα προσφέρει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου διάθεσής τους.

Αναλυτικότερα, τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- Alpha Bank

Προϊόν: ALPHA TARGET MATURITY VII 2026

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 26 Απριλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 29 Απριλίου 2026

Πού επενδύει: Σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ, που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επενδυτικός σκοπός: Η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως τη λήξη των 2 ετών.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,3% έως τις 29η Απριλίου 2026. Μέση ετήσια απόδοση μεταξύ 2% και 2,15%.


- Εθνική Τράπεζα

Προϊόν: ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 31 Μαίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 29 Μαΐου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Επενδυτικός σκοπός: Να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων

Εκτιμώμενη απόδοση: 4,20% έως 4,70%.Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,1% και 2,35%

ADVERTISEMENT

- Attica Bank

Προϊόν: 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 26 Απριλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Απριλίου 2026

Πού επενδύει: Σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ, ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία

Εκτιμώμενη απόδοση: 5,5% έως 5,9%.Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,75% έως 2,95%.


- Eurobank

Προϊόν: (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 31 Μαΐου 204

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 16 Μαρτίου 2026

Πού επενδύει: υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Επενδυτικός σκοπός: Να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), για να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Εκτιμώμενη απόδοση:  4,60% έως 5,00%. Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,3% έως 2,5%.