A- A+
Ρυθμίσεις στα δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΤ και ΟΕΚ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ανακοινώσεις προγραμμάτων ρύθμισης των δανείων που έχουν χορηγήσει στο παρελθόν οι κρατικές τράπεζες, καθώς χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται σε αδυναμία αποπληρωμής τους.

Λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ότι θα τακτοποιήσει τα δάνεια που έχει χορηγήσει σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει και νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ).

Εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών κ. ΕΥ. Βενιζέλος προανήγγειλε την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), που θα προβλέπει την ανακούφιση των πελατών τους που έχουν οικονομικά προβλήματα.

Μέχρι το 60% του μισθού η δόση

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο τονίζει ότι το ΤΠΔ εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, λόγω των μεταβολών στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Πάντως, στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν αναφέρεται προς ποια κατεύθυνση προσανατολίζεται η διοίκηση της τράπεζας για την ανακούφιση των πελατών της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ειδικά τους για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, το ΤΠΔ αποφάσισε να ισχύσουν τα εξής:

• το ποσό της κάθε παρακρατούμενης δόσης δε θα υπερβαίνει τα 6/10 του καταβαλλόμενου μισθού.

το ποσό των μη παρακρατηθέντων δόσεων -για αυτούς τους τρεις μήνες- χωρίς προσαυξήσεις με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, να επιμεριστεί και να καταβληθεί σε 48 ισόποσες δόσεις, από την 1-1-2012.

Μόνιμες λύσεις για μείωση των δόσεων

Επιπλέον, το Ταμείο προσφέρει πιο μόνιμες λύσεις για τη μείωση της δόσης των στεγαστικών δανείων που έχει χορηγήσει.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες λύσεις:

Α. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ): Κατά πέντε (5) ή δέκα (10) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.

2. ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Κατά πέντε (5) ή δέκα (10) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 26 έτη.

3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ: Κατά πέντε (5) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 15 έτη.

Ειδικές περιπτώσεις επιμήκυνσης κατά διαφορετικό αριθμό ετών ,από 1 έως 9 στα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια και από 1 έως 4 στα δάνεια μικροεπισκευών -μικροβελτιώσεων, θα εξετάζονται αν η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν επιτρέπει την ως άνω επιμήκυνση κατά 5 ή 10 έτη ακριβώς ανάλογα με το είδος του δανείου.

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΗΣ

Εφόσον υπάρχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ.-κατά περίπτωση- αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου- όχι πέραν των 2 ετών, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.

Έκπτωση στο κεφάλαιο από τον ΟΕΚ

Με απόφαση της κυβέρνησης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) προχωρά στην παροχή μίας σειράς διευκολύνσεων σε όσους έχει χορηγήσει στεγαστικό δάνειο, με στόχο να αντλήσει ρευστότητα από τους δικαιούχους των δανείων του.

Συγκεκριμένα, ο ΟΕΚ παρέχει τις παρακάτω διευκολύνσεις:

- Έκπτωση επί της οφειλής για πρόωρη εξόφληση

Όσοι από τους δικαιούχους είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεών τους, μπορούν να προχωρήσουν σε πρόωρη εξόφληση ολόκληρου του δανείου, κερδίζοντας έκπτωση επί του άληκτου κεφαλαίου τους.

Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση που φτάνει στο 3% για τον πρώτο χρόνο ως την πλήρη εξόφληση του δανείου, ποσοστό που αυξάνει κατά 3% για κάθε επόμενο έτος.

Δηλαδή ισχύουν οι εξής εκπτώσεις: 3% τον πρώτο χρόνο, 6% το δεύτερο, 9% τον τρίτο, 12% τον τέταρτο κ.ο.κ.

Αν για παράδειγμα το ανεξόφλητο κεφάλαιο ενός στεγαστικού δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και απομένουν πέντε έτη έως και την πλήρη εξόφλησή του, τότε αν ο δανειολήπτης προχωρήσει στην εξόφλησή του, κερδίζει τα εξής:

- Τον πρώτο χρόνο 3%: 600 ευρώ

- Το δεύτερο χρόνο 6%: 1.200 ευρώ

- Τον τρίτο χρόνο 9%: 1.800 ευρώ

- Τον τέταρτο χρόνο 12%: 2.400 ευρώ

- Τον πέμπτο χρόνο 15%: 3.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 9.000 ευρώ

Στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΕΚ χαρίζει 9.000 ευρώ από την οφειλή, ενώ ο δανειολήπτης γλυτώνει και την καταβολή των τόκων.

- Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να τις εξοφλήσουν είτε εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων.

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 6 έως 24, ενώ η ελάχιστη δόση διαμορφώνεται στα 100 ευρώ.

- Αναστολή πληρωμής για ανέργους

Ειδικό πρόγραμμα προβλέπεται για όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους, καθώς παρέχεται σε όλους του ανέργους με οικογενειακό εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, η δυνατότητα περιόδου χάριτος για όσο χρόνο οι δικαιούχοι παραμένουν στην κατάσταση αυτή.

Η αναστολή των δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Οι ρυθμίσεις του ΤΤ για δημοσίους υπαλλήλους

Κατόπιν συνεννόησης των αρμόδιων υπουργών με το διευθύνοντα σύμβουλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ. Κλ. Παπαδόπουλο, συμφωνήθηκαν για όλους τους εργαζομένους στο υπουργείο Αμύνης, καθώς και για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, οι παρακάτω εθελοντικές ρυθμίσεις :

α. Παράταση του χρόνου διαρκείας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα καταναλωτικά δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.

β. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

γ. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Οι διευκολύνσεις από τις εμπορικές τράπεζες

Οι εμπόρικές τράπεζες παρέχουν διάφορους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να μειωθούν οι δόσεις των στεγαστικών δανείων. Βέβαια οι λύσεις αυτές έχουν κόστος για τους δανειολήπτες, οι οποίοι τελικώς καλούνται να πληρώσουν περισσότερους τόκους.

Το ακόλουθα παραδείγματα είναι ενδεικτικά των ωφελειών και των επιβαρύνσεων που συνεπάγονται οι παροχές των τραπεζών στην ανακύκλωση χρεών:

1. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Νοικοκυριό έλαβε πριν 5 χρόνια στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, με διάρκεια 20 έτη. Η δόση του σήμερα με επιτόκιο 5%, ανέρχεται σε 990 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο που χρωστάει στην τράπεζα φθάνει στα 125.000 ευρώ.

Το νοικοκυριό θέλει να μειώσει τη δόση του και επιλέγει τη μέθοδο της επιμήκυνσης της διάρκειας ως την πλήρη εξόφληση του δανείου. Αν επαναφέρει την αρχική διάρκειά του στα 20 χρόνια, η δόση πέφτει στα 825 ευρώ, δηλαδή θα διαμορφωθεί χαμηλότερα κατά 17%.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την έξτρα πενταετία, το νοικοκυριό θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον τόκους περί τα 20.000 ευρώ ή 4.000 ευρώ κατ΄ έτος.

Αν το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και ο δανειολήπτης θέλει να μειώσει περαιτέρω τη δόση, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια σε 25 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση η δόση θα πέσει κατά 30% στα 730 ευρώ.

Για τα δέκα αυτά χρόνια το νοικοκυριό θα πληρώσει επιπλέον τόκους ύψους 42.000 ευρώ ή 4.200 ευρώ κάθε χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για να επιμηκυνθεί η διάρκεια εξόφλησης αποτελεί η ολική αποπληρωμή του δανείου να έχει ολοκληρωθεί έως ότου ο δανειολήπτης φτάσει στα 70 – 75 έτη, ανάλογα με την πολιτική κάθε τράπεζας.

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

Εστω ότι ένα νοικοκυριό χρωστά στην τράπεζα 120.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο που λήγει σε 15 χρόνια, ενώ το επιτόκιό του φθάνει στο 4,5%. Η μηνιαία δόση ανέρχεται σήμερα σε 920 ευρώ.

Αν επιλεγεί η πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα, π.χ. τριών ετών, η δόση του δανείου για αυτά τα τρία έτη θα πέσει στα 450 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα κατά 50%.

Ωστόσο, μετά τα τρία αυτά χρόνια, το νοικοκυριό θα χρωστά εκ νέου 120.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσει σε 12 χρόνια.

Δηλαδή η δόση του αμέσως μετά θα αυξηθεί στα 1.080 ευρώ και θα πληρώσει επιπλέον τόκους 16.200 ευρώ λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης του δανείου.

3. ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, το νοικοκυριό, αντί για την καταβολή μόνο των τόκων, επιλέξει να μην πληρώνει δόση, π.χ. για δύο χρόνια, οι τόκοι της περιόδου αυτής, συνολικού ύψους 10.800 ευρώ, θα κεφαλαιοποιηθούν και η νέα δόση μετά τη διετία θα φθάσει στα 1.100 ευρώ έναντι 920 ευρώ αρχικώς.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μία επιπλέον επιβάρυνση σε τόκους που θα φθάσει τα 8.000 ευρώ συνολικά.