A- A+
Attica Bank: Aνάγκες 1 δισ. ευρώ προέκυψαν από τα stress tests - Ο κίνδυνος διάσπασης κι οι καταθέσεις
Κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 1,02 δισ. ευρώ έδειξαν για την Attica Bank τα stress tests που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, παράλληλα με την άσκηση της ΕΚΤ.

Η Attica Bank ως μη συστημική τράπεζα εποπτεύεται άμεσα από την εγχώρια νομισματική αρχή. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη stress test για την εκτίμηση των κεφαλαιακών της αναγκών.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της άσκησης, τα κεφάλαια που λείπουν από την τράπεζα διαμορφώνονται στα επίπεδα των 1,02 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό τα 857 εκατ. ευρώ αποτελούν το έλλειμμα στο βασικό σενάριο της άσκησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank έπρεπε από τα προηγούμενα stress tests, του 2014, να καλύψει ανάγκες ύψους 434 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο λόγω των δυσμενών συνθηκών δεν κατάφερε να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου.

Το σχέδιο ενίσχυσης

Η διοίκηση της Attica Bank μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθως θα καθορίσει και το τελικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών.

Σε αυτό το πλάνο θα περιλαμβάνονται σίγουρα:

- Η μετατροπή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 95,5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές

- Η προσμέτρηση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 104 εκατ. ευρώ που αναλογεί στις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο που σχηματίστηκαν έως τον Ιούνιο του 2015.

Ο κίνδυνος εξυγίανσης

Εξάλλου το ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αύξηση με ένα ποσό της τάξης των 220 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε δεσμευτεί να εισφέρει στην προηγούμενη έκδοση μετοχών που τελικώς δεν προχώρησε.

Εάν μπει κι αυτό το ποσό, τότε θα πρέπει να βρεθούν άλλα περίπου 580 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα της Attica Bank.

Στην περίπτωση που δεν βρεθούν τα κεφάλαια αυτά, τότε η Attica Bank θα τεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, θα «σπάσει» σε καλή και κακή, με το πρώτο τμήμα να μεταβιβάζεται κατά πάσα πιθανότητα σε έναν από τους συστημικούς ομίλους και το δεύτερο να τίθεται σε εκκαθάριση.

Τι λέει η διοίκηση

Από τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να κινδυνεύσουν οι καταθέσεις, ανεξαρτήτως υπολοίπου τους. Θα μεταφερθούν όλες στη νέα καλή τράπεζα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica Bank, «οι προϋποθέσεις για να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα υπάρχουν και θα ενισχυθούν».

Προσθέτει πάντως πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος για πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακό αναγκών, η διοίκησή της «θα εξαντλήσει τις σχετικές δυνατότητες του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, κάνοντας χρήση του».

Δηλαδή θα ζητήσει να ενισχυθεί κεφαλαιακά από το τραπεζικό πακέτο, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της, κάτι που χρειάζεται την έγκριση των δανειστών.

Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

Η Attica Bank έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2015, τα οποία έδειξαν αύξηση 18% στα Οργανικά κέρδη (προ προβλέψεων).

Τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 34,7 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2015 μετά τον σχηματισμό 513 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014.

Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 300,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 304,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 50,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2015 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 30 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.056 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 28% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 50,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 75,7 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,7%.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων για πιστωτικούς κινδύνους μειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,5 εκατ. ευρώ κατά την 30/06/2014.

Οι αμοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι μειωμένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, έναντι 22,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 6,4%.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ περίπου στο εξάμηνο του 2015 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 8,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,56 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 21,3% σε σχέση με την 31/12/2014, λόγω των εκροών που σημειώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ για το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2015.