A- A+
Ποιους πελάτες θα «καρφώνουν» από εδώ και στο εξής στην εφορία - Το όριο των €15.000
Άμεσα ξεκινά από τις τράπεζες η αποστολή στο υπουργείο Οικονομικών στοιχείων πελατών τους με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, μετά από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από το Γιάννη Στουρνάρα.

Στην απόφαση ορίζονται το είδος, η διαδικασία, ο χρόνος υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα υποβαλλόμενα στοιχεία που αφορούν πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ' εφαρμογήν του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν όσοι διακινούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις των εισοδημάτων τους.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και των επομένων.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή των στοιχείων που αφορούν το έτος 2011 θα γίνει έως την 30ή/10/2013 και η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το 2012 θα γίνει μέχρι την 31/12/2013.

Η αποστολή στοιχείων

Στην υποχρέωση για αποστολή στοιχείων εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες πελατών:

Α. Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων που υπερβαίνουν το εκάστοτε όριο που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ. 650/Β/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Β. Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 της ως άνω Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ετήσιοι έλεγχοι

Η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30ή Απριλίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς.

Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους.

Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Το όριο των 15.000 ευρώ

Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις,

β) όταν διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή, το ποσό της οποίας είναι ισότιμο των 15.000 ευρώ τουλάχιστον, είτε διενεργείται με μια πράξη, είτε με περισσότερες μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

γ) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κατώτατο όριο, παρέκκλιση ή εξαίρεση,

δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου.

Συναλλαγές με μετρητά

Οι τράπεζες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή συναλλαγές σε μετρητά σημαντικού ύψους, προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση των μετρητών και κατά πόσον το ύψος και η φύση της συναλλαγής συνάδει με το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουν, πέραν των μέτρων δέουσας επιμέλειας, τα αποδεικτικά έγγραφα και όλα τα στοιχεία που κρίνουν απαραίτητα προκειμένου να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε συναλλαγής σημαντικού ύψους σε μετρητά.

Σε περίπτωση αιτήματος ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των 250.000 ευρώ σε μετρητά, τα χρήματα συνιστάται να αποδίδονται στον πελάτη μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί και επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ανάληψη σε μετρητά.

Οι «ύποπτες» συναλλαγές

Ως ύποπτη συναλλαγή νοείται η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες από τις οποίες εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων του άρθρου 2 του νόμου 3691/2008 ή για εμπλοκή του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής, όπως τα εξής:

φύση της συναλλαγής,

κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου,

συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της συναλλαγής,

χαρακτηριστικά του προσώπου (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, επίπεδο διαφάνειας κα).

Ως ασυνήθης νοείται η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

Η διαδικασία

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους.

Η διαβίβαση θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου.

Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.