A- A+
Πρώτος όμιλος στην Ελλάδα η Πειραιώς με μερίδιο 30% - Στα 3,6 δισ. ευρώ τα κέρδη λόγω εξαγορών
Στο μεγαλύτερο όμιλο στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς της τάξης του 29% - 30% αναδεικνύεται η Τράπεζα Πειραιώς μετά το μπαράζ συγχωνεύσεων, οι οποίες απογείωσαν τα κέρδη της στα 3,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, συμπεριλαμβανομένης της Millennium Bank, τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε 64,9 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις σε 56,3 δισ. ευρώ, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 115% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις στο 15%.

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου αντίστοιχα ανέρχεται σε 1.750 μονάδες, το ανθρώπινο δυναμικό σε 24.756 άτομα, ενώ το εγχώριο μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 29,6% και 28,9% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου όλες τις τράπεζες που απέκτησε τους τελευταίους μήνες, πλην της Millennium Bank.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €315 εκατ το 1ο 3μήνο 2013.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους έχουν επιβαρυνθεί κατά €44 εκατ λόγω χρήσης του μηχανισμού ELA, o οποίος ήταν η αποκλειστική πηγή άντλησης ρευστότητας μέσω Ευρωσυστήματος έως τα μέσα Ιανουαρίου 2013.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €432 εκατ. Στον αντίποδα, το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €264 εκατ, εκ των οποίων €149 εκατ αφορούσαν δαπάνες προσωπικού, €88 εκατ έξοδα διοίκησης και €27 εκατ αποσβέσεις και λοιπά έξοδα.

Τα κέρδη

Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €170 εκατ.

Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €506 εκατ ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων.

Τα προ φόρων αποτελέσματα του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε -€336 εκατ (*).

Η συνεισφορά των κυπριακών

Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών που απέκτησε η Τράπεζα στα τέλη Μαρτίου 2013, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».

Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε €3.414 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €3.077 εκατ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 1ο 3μήνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €540 εκατ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%), διαμορφώθηκαν σε €3.617 εκατ.

Μεγέθη και παρουσία

Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85,9 δισ στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €8,4 δισ, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €94,4 δισ.

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 66%, τα στεγαστικά το 23% και τα καταναλωτικά το 10%.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €53,3 δισ, με σημαντική βελτίωση της σύνθεσης αυτών, καθώς οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου από 30% το Μάρτιο 2012.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 114% το Μάρτιο 2013 από 158% το Μάρτιο 2012.

Στο 31% οι καθυστερήσεις

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 31% των συνολικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2013, ενσωματώνοντας την ΑΤΕbank, τη Γενική και τα ελληνικά χαρτοφυλάκια των Κυπριακών τραπεζών.

Εξαιρουμένων των NPLs των κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ανήλθε σε 26% από 24% το Δεκέμβριο 2012. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον Όμιλο Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 26% στις 31.03.13.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Μαρτίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 16%.

Οι δηλώσεις της διοίκησης

«Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, συνιστούν ορόσημο για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, αλλά και την οικονομία γενικότερα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας συμβάλει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ίδια κεφάλαια €1,3 δισ στις 31.03.13, που διαμορφώνονται στα €9,7 δισ (pro-forma) με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της.

Το ύψος αυτό των ιδίων κεφαλαίων κατατάσσει πλέον την Τράπεζα Πειραιώς στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η Τράπεζα διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και να στηρίξει ενεργά όλες τις υγιείς επιχειρηματικές και ιδιωτικές προσπάθειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας».

Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος δ.σ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την απόκτηση της υγιούς ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας το 2012, προχώρησε στην εξαγορά των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στα τέλη Μαρτίου 2013.

Επιπροσθέτως, εντός του Απριλίου 2013, υπέγραψε συμφωνία με τον όμιλο Millennium BCP για την απόκτηση του 100% της Millennium Bank Ελλάδος και τη συμμετοχή της BCP στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με ποσό €400 εκατ.

Μετά και τη συναλλαγή αυτή, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε €99 δισ, με 1.750 καταστήματα και 25 χιλιάδες υπαλλήλους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 1ου 3μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €170 εκατ. Η απομείωση δανείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού ήταν €506 εκατ, διαμορφώνοντας τα πριν από φόρους αποτελέσματα σε ζημία €336 εκατ.

Το αναλογούν καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε €203 εκατ (*), επηρεαζόμενο από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την 01.01.2013.

Στη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2013, οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς εμφάνισαν περαιτέρω άνοδο, γεγονός που συνέβαλε στη σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα στα €21 δισ έναντι €32 δισ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενώ ο δείκτης ρευστότητας δανείων προς καταθέσεις εμφάνισε πρόσθετη βελτίωση στο 114% από 121%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος επανέκτησε ουσιαστική πρόσβαση στη repo διατραπεζική αγορά, με υπόλοιπο €5,9 δισ στο τέλος Μαρτίου 2013.

Ο pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου μετά την ΑΜΚ διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 14,8%, που θωρακίζει τον ισολογισμό και επιτρέπει την αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας».

Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO