A- A+
Στους κληρονόμους της οικογένειας Λάτση η Eurobank – Διαχωρισμός με εξωτερικό (upd)
Τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει ο όμιλος EFG στην Eurobank, στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση και στο ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation» ανακοίνωσε η τράπεζα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:15

Πρόκειται για ένα ποσοστό 43,55%, το οποίο θα μεταβιβαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ώστε κάθε ένας από τους διάδοχους μετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4%, ενώ ο Όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απαλοιφής του διακριτικού EFG από το όνομα της τράπεζας, κίνηση που έγινε σε ανταπόκριση προς το αίτημα ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για σαφή διαχωρισμό του ομίλου της EFG Bank (“EFG International”) και του ομίλου της Eurobank.

Το σκεπτικό της απόφασης

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωσή της, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έκριναν ότι επιβάλλεται, επί πλέον του διαχωρισμού των δύο ομίλων από πλευράς εταιρικής επωνυμίας (Όμιλος EFG – Όμιλος Eurobank), να συντελεστεί και ο σαφής διοικητικός, διαχειριστικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, που οδηγεί συνεπώς και σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

«Κατ΄ αποτέλεσμα, η ανωτέρω ανακατανομή, φυσική και αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαδοχής γενεών και της ενηλικίωσης νεότερων μελών της οικογένειας Λάτση, επισπεύσθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εποπτικές αρχές» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Κατά συνέπεια, επισημαίνεται ότι ο τραπεζικός Όμιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου EFG, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου EFG, παραιτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αντιστρόφως το αυτό για τα μέλη του Ομίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του Ομίλου EFG.

Εντός των ημερών, η Eurobank θα συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών.

Άξονες δράσης

Οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συγκυρία.

Με τη στήριξη των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της, και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

Με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη στήριξη των πελατών της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Οι επόμενες κινήσεις

Κύκλοι από τη διοίκηση της τράπεζας σημειώνουν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με την εν εξελίξει διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι με την οριστικοποίηση και την ανακοίνωση των όρων της ανακεφαλαιοποίησης και τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών κάθε τραπεζικού ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών θα κληθούν να συμμετάσχουν στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

«Με δεδομένη τη δύσκολη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί, το νέο μετοχικό σχήμα προσφέρει στα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία» σημειώνουν σχετικά.

Ποιοι παραιτούνται από τα δ.σ.

Τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας Eurobank υπέβαλαν σήµερα τα µέλη που κατέχουν θέσεις και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Οµίλου EFG και συγκεκριµένα: η κ. Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση, Αντιπρόεδρος του ∆Σ και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος και Περικλής Π. Πεταλάς, Emmanuel L. Bussetil, µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.

Οι παραιτήσεις ακολουθούν τη µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας από τον Όµιλο EFG σε νεότερα µέλη της οικογένειας Λάτση καθώς και στο Ίδρυµα µε την επωνυµία “John S. Latsis Public Benefit Foundation”, στο πλαίσιο διαχωρισµού του Οµίλου Εurobank από τον Όµιλο EFG.

Αντιστοίχως, ο Πρόεδρος της Εurobank κ. Ευθύµιος N. Χριστοδούλου υπέβαλε την παραίτησή του από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.

Κατόπιν των παραιτήσεων αυτών, τα εναποµείναντα µέλη του ∆Σ της Τράπεζας έχουν ως εξής:

1. Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
2. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Επίτιµος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
3. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
4. Νικόλαος Β. Καραµούζης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
5. Μιχαήλ Η. Κολακίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
6. Βύρων Ν. Μπαλλής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
7. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, εκτελεστικό µέλος
8. Παναγιώτης Β. Τριδήµας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
9. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
10. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
11. ∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
12. ∆ηµήτριος Α. Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.3723/2008, µη εκτελεστικό µέλος
13. Χρήστος Μ. Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε το ν.3864/2010, µη εκτελεστικό µέλος

Όπως ανακοινώθηκε ήδη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει εντός των επόµενων ηµερών για την εκλογή νέων µελών.