A- A+
Ελληνική Τράπεζα: Προς ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων κατά 66 εκατ. ευρώ
Το σχεδιασμό της για τους επόμενους μήνες σε σχέση με την αναπλήρωση των ζημιών από το PSI παρουσίασε στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας η διοίκηση της Ελληνικής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να είναι ένας οικονομικά εύρωστος οργανισμός, με υγιή ισολογισμό, ισχυρούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, που διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Αυτό το μήνυμα έδωσαν χθες, στο πλαίσιο της 38ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Ομίλου Δρ Ανδρέας Παναγιώτου και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Μάκης Κεραυνός, επισημαίνοντας ότι γίνεται σωστή διαχείριση των προκλήσεων του οικονομικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης.

Ο Όμιλος, ενεργώντας προληπτικά και λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών, διαχειρίζεται με κάθε σύνεση τις επενδύσεις του και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011 διατήρησε σε ικανοποιητικό επίπεδο τη ρευστότητά του.

Οι ζημιές του PSI

Όπως αναφέρθηκε, η Ελληνική Τράπεζα έχει περιορισμένη έκθεση σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Όμιλος αναγνώρισε απομείωση συνολικής αξίας €77 εκατ. που αντιπροσωπεύει το 70% της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε.

Λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία ύψους €87 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €15 εκατ. το 2010.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δρ Ανδρέας Παναγιώτου αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ενδυνάμωση και θωράκιση της θέσης του Ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλήσεων στο οικονομικό περιβάλλον μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση γίνεται μέσω του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και περιλαμβάνει την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και την παροχή δωρεάν μετοχών σε όσους επενδυτές εξασκήσουν Δικαιώματα Προτίμησης, ώστε να αντληθούν €66 εκατ. περίπου.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος, ο Όμιλος θα υπερβαίνει όλους τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ορθολογική ανάπτυξη

Ο Δρ Παναγιώτου κατέληξε αναφέροντας ότι ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, με την προσεκτική, ορθολογική και στοχευμένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και αξιοποιώντας κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει, κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης.

«Η αισιοδοξία του Ομίλου για το μέλλον», πρόσθεσε, «στηρίζεται στην ορθή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, στην αφοσίωση και επαγγελματισμό του προσωπικού μας και στη συνεχή στήριξη και τη σταθερή εμπιστοσύνη των μετόχων προς τον Όμιλό μας».

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Μάκης Κεραυνός επεσήμανε ότι «η ορθή επιχειρηματική προσέγγιση για την προστασία των μετόχων μας σε καιρούς κρίσης, είναι ο προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας όπου ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, να έχει κερδοφορία, να έχει υγιή ισολογισμό και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται να είναι μειωμένοι και διαχειρίσιμοι».

Η πολιτική τα τελευταία χρόνια

Ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι:

• Η Ελληνική Τράπεζα διαχρονικά και στη διάρκεια της κρίσης παρουσιάζει κερδοφορία και λειτουργική κερδοφορία ακόμη και στη διάρκεια της έντασης της κρίσης.
• Τα τέσσερα χρόνια από το 2006 – 2009, όπου τα δυο από τα τέσσερα χρόνια ήταν χρόνια κρίσης, παραχώρησε στους μετόχους 117 εκατ. ευρώ.
• Το 2010 σεβαστήκαμε την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας για μη καταβολή μερίσματος, η οποία πιστεύουμε ότι ήταν ορθή συμβουλή.
• Το 2011 έχει προκύψει ζημία από το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και έγινε «κούρεμα» 70%, ώστε να αρχίσει το 2012 με ένα πιο καθαρό και υγιές όσο γίνεται, υπό τις περιστάσεις, χαρτοφυλάκιο.

Στη συνέχεια, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για το τραπεζικό περιβάλλον, αναφέροντας ότι το 2012 θα είναι πολύ δύσκολο για τον τραπεζικό τομέα και όλη την οικονομία εξαιτίας των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, του χαμηλού ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, της αύξησης των προβληματικών δανείων και της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν ορισμένες πηγές αισιοδοξίας, όπως είναι η βελτίωση της ρωσικής οικονομίας και οι ενεργειακές εξελίξεις.

Παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για το 2012 ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στην ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, στην προσεκτική ορθολογική ανάπτυξη και στη μείωση του κόστους, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

Καταλήγοντας, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας.

Τα αποτελέσματα του 2011

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας κ. Αντώνης Ρούβας παρουσίασε τα αποτελέσματα για το 2011 αναφέροντας ενδεικτικά ότι παρόλο που η χρονιά κύλησε μέσα σ’ ένα οικονομικό περιβάλλον έντονα υποτονικό, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση εσόδων 12% και μείωση εξόδων 6% σε σύγκριση με το 2010, αύξηση χορηγήσεων 4% και καταθέσεων κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αύξηση της κερδοφορίας πριν τις προβλέψεις και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά 47% σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας στα €133 εκατ.

Επίσης, ανέφερε ότι ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 70% επωφελούμενος της υψηλής καταθετικής του βάσης.

Ακολούθως, επεξήγησε το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου μέσω της υλοποίησης του οποίου, ο Όμιλος αναμένει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ανήλθε σε 12,90% με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώνεται σε 14,10%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 10,10% σε 11,30% και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 7,10% σε 8,40%.