A- A+
Τέλος ακινήτων: Πώς να διορθώσετε τα λάθη ή να εξαιρεθείτε της πληρωμής του
Προθεσμία έως και τις 20 Ιανουαρίου για την υποβολή αίτησης διόρθωσης των λαθών στον υπολογισμό του τέλους επί των ακινήτων, έχουν οι φορολογούμενοι. Ποιοι μπορούν να ελπίζουν σε εξαίρεση καταβολής του.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, θα πρέπει να προσέλθουν στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.

Επιπλέον, οι δήμοι όλης της χώρας είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, και σε περίπτωση λάθους να προβαίνουν σε διόρθωσή τους.

Ο συμψηφισμός

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι δήμοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.

Στη συνέχεια μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.

Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012.

Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν εξαίρεση

Ιδιοκτήτες ακινήτων με σοβαρά θέματα υγείας ή οικονομικά προβλήματα, που δεν έχουν στην κατοχή τους άλλα περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εξαίρεσή τους από το έκτακτο τέλος ακινήτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, ο προϊστάμενος κάθε εφορίας θα αποφασίζει για την αναστολή της διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή ακόμη και για την πλήρη απαλλαγή από την εισφορά.

Οι δύο κατηγορίες ιδιοκτητών που δεν εξαιρούνται από τις γενικές διατάξεις του νόμου της πληρωμής του τέλους, αλλά μπορούν να την αποφύγουν, κατόπιν αίτησης, είναι οι εξής:

• Ιδιοκτήτες – χρήστες ακινήτων ή πρόσωπο που διαβιεί με αυτούς, για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας και αποδεικνύεται ότι η διακοπή ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι και χρήστες και διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων, για τους οποίους κρίνεται ότι η πληρωμή του τέλους στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα θέσει σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωσή τους

Η εξέταση των αιτήσεων

Αποκλειστικά αρμόδιος για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου.

Ειδικά για περιπτώσεις ιδιοκτητών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ο έφορος μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, που είναι 2 για το 2011 και 5 για το 2012, είτε τον περιορισμό του τέλος σε τέτοιος ύψος ώστε να μπορεί ο φορολογούμενος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Για την εξέταση όλων των παραπάνω περιπτώσεων και την ένταξη κάποιου ιδιοκτήτη στις δύο κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/.

Όσοι δεν μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, επιτρέπεται η υποβολή της στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία στη συνέχεια την καταχωρεί στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ποιοι απαλλάσσονται του κανονικού τέλους

Όσοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα δικαιούνται ευνοϊκής αντιμετώπισης υπό προϋποθέσεις:

Συγκεκριμένα:

Α) Μακροχρόνια άνεργοι μη επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ

- Δεν θα καταβάλλουν έκτακτη εισφορά αν το οικογενειακό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 12.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο τέκνο (16.000 ευρώ για 1 τέκνο, 20.000 ευρώ για 2 τέκνα, 24.000 ευρώ για 3 τέκνα κοκ).

- Αν τα παραπάνω όρια ξεπερνιούνται καταβάλλεται η κανονική έκτακτη εισφορά

Β) Πολύτεκνοι

- Αν τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα των 30.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος του έτους καταβολής του τέλους, καταβάλλεται έκτακτη εισφορά ίση με 0,5 ευρώ ανά τ.μ.

- Για μεγαλύτερα εισοδήματα καταβάλλεται η κανονική έκτακτη εισφορά

Γ) Ανάπηροι

- Καταβάλλουν μειωμένη έκτακτη εισφορά ανεξαρτήτως εισοδήματος

Και οι εξαιρέσεις των …εξαιρέσεων

Oι φορολογούμενοι ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ την κανονική έκτακτη εισφορά και ΔΕΝ θα τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης, ακόμη και αν ανήκουν στις παραπάνω ευπαθείς ομάδες, αν συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

1) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους με βάση τα στοιχεία του 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο τέκνο (160.000 ευρώ για ένα τέκνο, 170.000 ευρώ για δύο τέκνα κ.ο.κ.)

2) Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμές άνω των 3.000 ευρώ

3) Για το επιπλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ακινήτου, όριο το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευμένο τέκνο (140 τ.μ. για ένα τέκνο, 160 τ.μ. για δύο τέκνα, 180 τ.μ. για τρία τέκνα και 200 τ.μ. για τέσσερα τέκνα και άνω).