A- A+
Νέο πρόγραμμα επιδότησης για μεταποίηση και εμπορία στον κλάδο της αλιείας
Ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις από τον κλάδο της αλιείας και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες μεταποίησης που εφαρμόζουν θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα.

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος
Πρόκειται για το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση & Εμπορία"», δικαιούχοι του οποίου είναι ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Η δημόσια χρηματοδότηση θα διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και το 60% για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης και ειδικά στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές φτάνει το 40%.

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά από την πρόσκληση που θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.

Οι δράσεις που επιδοτούνται

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν τα εξής:

i) Στην ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

ii) Στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

iii) Στην επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια
διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

iv) Στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

v) Στη δημιουργία, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

vi) Στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

vii) Στην ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων

Οι επιλέξιμες δαπάνες

(i) Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων).

Η τιμή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών − εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων).

(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις:

− Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία.

− Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης.

− Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

− Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.

(iv) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

(v) Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

(vi) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

(vii) Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων

(viii) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

(ix) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(x) Αγορά μέσων μεταφοράς.

(xi) Εργαστηριακός εξοπλισμός

(xii) Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού

(xiii) Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης

(xiv) Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

(xv) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήμανσης−πιστοποίησης προϊόντων,
σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

(xvi) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης και με τους εξής όρους:

− Μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο δικαιούχο.

− Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

− Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

− Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμπορική αξία του παγίου στοιχεία.

(xvii) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, των υπολοίπων διακριτών της Πράξης.