A- A+
Δάνεια έως 25.000 ευρώ προς πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιτόκιο από 3,83%
Δάνεια ως 25.000 ευρώ με επιτόκιο από 3,83% χορηγεί η Alpha Bank σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 2005, για πραγματοποίηση επενδύσεων ή επέκταση, μέσω του προγράμματος Jeremie.

Όπως έχει ανακοινωθεί οι δράσεις για τις οποίες χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις το συγκεκριμένο προϊόν του χρηματοδοτικού εργαλείου Jeremie είναι:

α. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

β. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά του δανείου

Οι όροι δανειοδότησης μέσω του συγκεκριμένου δανειοδοτικού προγράμματος είναι ιδαίτερα ελκυστικοί. Συγκεκριμένα:

  • Ποσό Δανείου: 5.000 – 25.000 ευρώ
  • Ποσοστό Χρηματοδότησης: Έως το 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Διάρκεια Δανείου: 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο).
  • Επιτόκιο: Από 3,825% - 5,45% ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις
  • Δικαιούχοι προγράμματος: Πολύ μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 2005

Συμμετοχή πάνω από μία φορά

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την τράπεζα έχει ορισθεί η 31.8.2012, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 60 εκατ. ευρώ, εξαντληθεί νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,330 εκατ. ευρώ, ενώ για το εν λόγω προϊόν ο επιλεχθείς, μέσω διαγωνισμού, Ενδιάμεσος Οργανισμός (Alpha Bank) θα συνεισφέρει αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (30,330 εκατ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

Επιδότηση επιτοκίου

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, που σήμερα ανέρχεται στο 5,90%, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως 5,00 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό Jeremie το παραπάνω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 3,825% - 5,45%

Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό μέσο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των νεοϊδρυθέντων (να λειτουργούν μετά την 01/01/2005) πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ στην Ελλάδα με τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων.

Δικαιούχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην των κάτωθι εξαιρέσεων) οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1.1.2005

• Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της ΕΕ, απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 2 εκατ.

• Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

• Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ):

α. Η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ή υποδομής και του εξοπλισμού ή της υποδομής που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων (π.χ. σε φυλακές, κρατητήρια από οποιαδήποτε μορφή).

β. Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός.

γ. Παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.

δ. Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

ε. Οι τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενη, π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση.

στ. Η πρωτογενής παραγωγή των προϊόντων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ζ. Εξαιρούνται, από τον κανονισμό De minimis, οι τομείς που παρουσιάζονται στο άρθρο 1 (CG) του Καν. ΕΚ αριθ. 1998/2006.

η. Επιπλέον εξαιρούνται οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2), όπως μπορεί να έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από μελλοντικές κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές.