A- A+
Χαμηλότοκα δάνεια έως 200.000 ευρώ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις από Marfin Egnatia - Πειραιώς
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η χορήγηση δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Έως 200.000 ευρώ το ύψος του δανείου - Μεταξύ 6,1% αι 7,8% το επιτόκιο.

Τα δάνεια θα χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και της Marfin Egnatia Bank, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για τη δανειοδότησή τους.

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που πωλούν επί πιστώσει τα προϊόντα τους. Το ύψος του δανείου φτάνει έως και τα 200.000 ευρώ και η διάερκεια τους 4 μήνες.

Ρευστότητα και εγγυήσεις

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αποκτούν ρευστότητα, καθώς λαμβάνουν το δάνειο έναντι της αξίας των προϊόντων που έχουν πουλήσει και όταν εισπράξουν τα χρήματα από τον πελάτη τους, ξεπληρώνουν την τράπεζα.

Τα χρηματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κανένα άλλο προαπαιτούμενο παρά την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Π, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις.

Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα κυμαίνεται ανάλογα με την τράπεζα μεταξύ 6,1% -7,8% περίπου.

Το προϊόν αναμένεται να είναι έτοιμο σε ένα μήνα, προσφέροντας ουσιαστικά σημαντικό κεφάλαιο ως χρηματοδότηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ, άρα ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ΟΑΕΠ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ο Εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για την συμμετοχή του στα έξοδα για την λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.

2. Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων των αλλοδαπών αγοραστών.

3.Ο Εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο).

4.Αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον Εξαγωγέα.

5.Έκδοση και Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ - Εξαγωγέα.

6. Ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα τιμολόγια προς ασφάλιση καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας) .

7. Ο Εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αναφέροντας την συμβεβλημένη Τράπεζα, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

8. Η Τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

9. Ο Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηματοδότησή του για αξία ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 200.000 ευρώ, με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».

Παράδειγμα αξιοποίησης του προγράμματος

Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον Ο.Α.Ε.Π.

Ο Ο.Α.Ε.Π, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμήθειας.

Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του Ο.Α.Ε.Π πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον Ο.Α.Ε.Π ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Α.Ε.Π.

8 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα; Πόσους πελάτες μπορεί να καλύψει το Πρόγραμμα;

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 500 εξαγωγικές επιχειρήσεις.

2. Πόσο διάστημα θα διαρκέσει το Πρόγραμμα;

6 μήνες. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα παραταθεί για 1 χρόνο.

3. Τι επιτόκιο θα δώσουν οι τράπεζες;

Τα επιτόκια για τον εξαγωγέα θα κυμαίνονται ανάλογα με την τράπεζα που θα συνεργαστεί στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται από 6,1% -7,8% περίπου.

4. Πόσα διαθέσιμα βάζει ο ΟΑΕΠ;

Σε κάθε μία από τις 9 τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», ο ΟΑΕΠ θα καταθέσει αρχικά το πόσο των 3 εκ € σαν start up. Αν γίνει χρήση όλου του ποσού, αυτό θα ανανεώνεται σε κάθε μία ξεχωριστά ανάλογα με τη δραστηριότητα και την απορροφητικότητα της κάθε τράπεζας.

5. Πότε ξεκινά η υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων;

Οι συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΕΠ και των τραπεζών θα αρχίσουν να υπογράφονται μέσα στο επόμενο 15νθήμερο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ΟΑΕΠ θα φροντίσει οι συμβάσεις αυτές να περιέχουν απολύτως σαφείς όρους για τον εξαγωγέα.

6. Απαιτείται χρήση ειδικού συμβούλου για το Πρόγραμμα;

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργασθούν με ειδικό σύμβουλο για την κατάρτιση του φακέλου δανείου που θα κατατεθεί στην τράπεζα.

7. Οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί / εκπαιδευτεί για να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες;

Από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκύπτουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσουν οι τράπεζες:

- Εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης εξαγωγών. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση «δάνειας» εμπειρίας (με βάση ρητή δήλωση του έχοντος την εμπειρία Τραπεζικού Οργανισμού).

- Δημιουργία ή Ύπαρξη ξεχωριστής Μονάδας εντός του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που θα παρακολουθεί με ξεχωριστούς λογαριασμούς την εν λόγω δράση.

- Ομάδα έργου -συγκεκριμένη ομάδα- με προσόντα και εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

- Υπεύθυνος Έργου, με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Οι προϋποθέσεις αυτές, καλύπτουν την κατάλληλη στελέχωση των τραπεζών για τη σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εξαγωγέων για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

8. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΠ: www.oaep.gr