A- A+
Ρευστότητα 2,7 δισ. ευρώ με χαμηλά επιτόκια σε μικρομεσαίους από το ΕΤΕΑΝ - Όλες οι δράσεις
Δάνεια συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ θέλει να κατευθύνει προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Το επόμενο διάστημα θα «τρέξουν» προγράμματα που θα προσφέρουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά, ενώ θα επιδιωχθεί σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ.

Οι ενεργές δράσεις

Τα ενεργά προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

A. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από 10.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από 10.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5 - 12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Μεγάλο κίνητρο για ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί το επιτόκιο, καθώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, αφού λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, το τελικό επιτόκιο περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών: Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Aττικής, Συνεταιριστική Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Kαρδίτσας, Συνεταιριστική Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Β. Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Επιλέξιμες, είναι οι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:

- για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας,

- για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας.

Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα, όπου για την χρησιμοποίηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας με το δυνατό καλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιδιώκεται η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα:

Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ένα επιχειρηματικό της σχέδιο συνεπενδύει διαθέσιμά της από κοινού με τα διαθέσιμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας με σχέση συνεπένδυσης 30% - 70% αντιστοίχως.

Το επιλέξιμο ύψος δανείου είναι από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη και πραγματικά ευνοϊκότατα επιτόκια αφού:

- για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, είναι μηδενικό (0%),

- για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, είναι σταθερό 2,80%.

Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Χανίων.

Γ. Ταμείο Εγγυοδοσίας

Αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παρέχεται:

- εγγύηση 70%, σε δάνεια (για επενδυτικά σχέδια) ύψους από 10.000 - 800.000 ευρώ, διάρκειας από 5 έως 10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 - 24 μήνες.

- εγγύηση 80%, σε δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και αναπτυξιακό νόμο), ύψους από 10.000 έως 500.000 ευρώ, διάρκειας από 24 - 36 μηνών, με περίοδο χάριτος 6 μήνες.

- εγγύηση 70%, σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων, ύψους από 10.000 έως 800.000 ευρώ, διάρκειας 2 - 10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 - 24 μήνες.

Δάνειο σε 6 βήματα

Αιτήσεις ενδιαφερομένων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών: Eurobank, Alpha Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Θεσσαλίας.

Αυτά είναι τα 6 βήματα στη διαδικασία χρηματοδότησης:

1 Ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες.

2 Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου και συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού (προσφορές, προτιμολόγια κ.λπ.)

3 Επιλογή προϊόντος και τράπεζας που ταιριάζουν καλύτερα στις επιχειρηματικές ανάγκες.

4 Εφ’ όσον το αίτημα της επιχείρησης εγκριθεί από την τράπεζα αποστέλλεται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την εκ μέρους της αξιολόγηση.

5 Ακολούθως της έγκρισης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η τράπεζα ενημερώνει την επιχείρηση για την υπογραφή της σύμβασης δανείου.

6 Υποβολή αιτήματος συνοδευόμενη από το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τα συνοδευτικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις, νομικά έγγραφα).

Το ταμείο προτρέπει τους επιχειρηματίες να διασφαλίζουν όλη την πληροφόρηση για τις εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση τους.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ στο 210 7450400 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: infodesk@etean.com.gr.

Τα νέα προγράμματα

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα τεθούν σ εφαρμογή το επόμενο διάστημα τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Το ΕΤΕΑΝ με βάση τα υπάρχοντα κεφάλαιά του δύναται να χορηγήσει πολύ πάνω από 1 δισ. ευρώ εγγυήσεις τραπεζικών δανείων.

Αυτό για τις επιχειρήσεις μεταφράζεται σε αύξηση των χορηγούμενων δανείων και μείωση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων (στο βαθμό που λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ένα μέρος της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης της τράπεζας, θα περάσει στην επιχείρηση μέσω της μείωσης του επιτοκίου).

2. Τα κεφάλαια του Ταμείου Δανείων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016, με τα κεφάλαια του ταμείου να ανέρχονται σε 400 εκατ. ευρώ (+ 50 εκατ. για τη δημιουργία Ταμείου Μικροπιστώσεων), τα οποία μετά την μόχλευση θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις αναμένεται αύξηση των χορηγούμενων δανείων και μείωση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και αυτό γιατί το ποσό του δανείου του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο.

3. Τα κεφάλαια του Ταμείο Δανείων - ΤΕΞΟΙΚ (εξοικονομώ κατ’ οίκον) είναι ύψους 68,4 εκατ. ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στα 223,7 εκατ. ευρώ και τα δάνεια των τραπεζών στα 99 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, η συνολική χρηματοδότηση των έργων υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ με τον αριθμό των ωφελούμενων νοικοκυριών να ανέρχεται τις 38.572.

4. Το Ταμείο Fund of Funds που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου, έχει αρχικό κεφάλαιο 320 εκατ. ευρώ και συνεπενδυτές το Ελληνικό Δημόσιο, την EIF, το ΕΤΕΑΝ και πιθανόν το EIB.

Αντικείμενο είναι η μετοχική συμμετοχή σε επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους (νεοφυείς, στο στάδιο της ανάπτυξης κ.λπ.)

Για να υλοποιηθεί αυτό το ταμείο θα αξιοποιηθεί η Επενδυτική Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -EIF- και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών φορέων στην οποία το ΕΤΕΑΝ είναι ιδρυτικό μέλος.
Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ακόμη, το ΕΤΕΑΝ προωθεί τη δημιουργία νέου Ταμείου Εξοικονόμησης Ενέργειας σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα υπάγονται σε αυτό και δημόσια κτήρια και κτήρια επιχειρήσεων.

Για την δημιουργία του Ειδικού Ταμείου σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας και με διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ έχει συμφωνηθεί με το υπουργείο ότι κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τέλος, προωθείται και η δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας "crowdfunding" σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.