A- A+
Ποιοι μπορούν να «κουρέψουν» χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, Ταμεία μέσω εξωδικαστικού
Τη δυνατότητα να «κουρέψουν» τις οφειλές τους προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία θα έχουν όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η κυβέρνηση έδωσε το σχετικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι βασικοί προϋποθέσεις για ένταξη στον ευνοϊκό διακανονισμό και οι κανόνες διευθέτησης των οφειλών.

Οι δικαιούχοι

Στο Νόμο μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος μέχρι και τις 31/12/2016 υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Αποκλείονται ρητώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

- έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

- έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ)

Επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι/διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών, δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο.

Το κριτήριο βιωσιμότητας

Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει η επιχείρηση να θεωρείται βιώσιμη, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της.

Βάσει του νομοσχεδίου, ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β' Κατηγορίας) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αντίστοιχα, ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ' Κατηγορίας) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

(α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή

(β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Η υποβολή της αίτησης μιας επιχείρησης για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Με την παραλαβή της αίτησης, η ΕΓΔΙΧ θα εξετάζει αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση που τις πληροί, θα αναθέτει την υπόθεση σε ειδικό συντονιστή, ο οποίος εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων θα καλεί τον οφειλέτη και τους πιστωτές σε συνάντηση για την αναδιάρθρωση των οφειλών της επιχείρησης.

Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016, ενώ μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο Νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.