A- A+
Επιδότηση πάγιων δαπανών: Αιτήσεις μόνο με το Ε3 χωρίς τη δήλωση του 2021 - Η ενίσχυση

Χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων, θα είναι δυνατές οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών.

Πρόκειται για μία δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιδοτήσει τους δικαιούχους που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις λιγότερες από τις πάγιες δαπάνες του διαστήματος 1/4 - 31/12 του 2020.

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών του 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

Απαραίτητο μόνο το Ε3

Στην ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ώρες ανέφερε ότι για να μπορεί κάποιος να υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να κάνει τη δήλωση του 2020 το αργότερο έως και τις 17/6.

Ωστόσο με ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Κυριακής το υπουργείο Οικονομικών έκανε γνωστό ότι δεν είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της δήλωσης, Ε1 για φυσικά πρόσωπα και «Ν» για νομικά.

Θα αρκεί η συμπλήρωση του εντύπου Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιπλέον οι αιτήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβοληθούν έως και τις 17/6 στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Το ύψος της ενίσχυσης

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, υπό τον κίνδυνο «μαγειρέματος» των φετινών δηλώσεων (εισοδήματα 2020) για ένταξη στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Το ποσοστό, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ, θα ανέρχεται σε 70% για μεσαίες επιχειρήσεις και σε 90% για τις μικρές και πολύ μικρές, ενώ θα υπάρχουν και ανώτατα όρια.

Ποιες είναι οι πάγιες δαπάνες

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται όσες κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Μεταξύ άλλων θα συνυπολογίζονται:

 • Παροχές σε εργαζόμενους
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Ενέργεια
 • Υδρευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενοίκια
 • Λοιπά λειτουργικά έξοδα
 • Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα:

- Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020

- Είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ

- Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως

- Απασχολούσαν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021

- Είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ στο Ε3 του 2019 με μεγαλύτερα έσοδα από τον κύριο, έναν από την εξής λίστα

- Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά

- Έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ως εξής:

i) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως την 27η Μαΐου 2021

ii) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 έως την 17η Ιουνίου

iii) όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως 27η Μαΐου 2021Οι αναγκαίες λεπτομέρειες

Όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες του προγράμματος.

Αυτές θα καθοριστούν μετά το πέρας των αιτήσεων και θα αφορούν τα εξής:

 • Μορφή της ενίσχυσης
 • Μέσο, ύψος, μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης
 • Προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών
 • Οι Προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά
 • Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
 • Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
 • Ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης