A- A+
Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ από ΕΤΕ και Eurobank με προνομιακό επιτόκιο
Πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό για μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τη χρηματοδότηση, προσφέρουν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος εγγυήσεων ΕaSI

Μετά την Εθνική Τράπεζα και η Eurobank υπέγραψε επέκταση της συμφωνίας της κατά 10 εκατ. ευρώ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) για το πρόγραμμα EaSI.

Η χρηματοδότηση

Μέσω του προγράμματος παρέχεται χρηματοδότηση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους, που μπορεί να φτάσει έως και τις 25.000 ευρώ.

Τα δάνεια χορηγούνται για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εστιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο παροχής εγγυήσεων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση:

 • πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (μέχρι και €2 εκατ. κύκλος εργασιών και λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό),
 • νεοφυών επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης, ωρίμανσης και ανάπτυξης και
 • επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
 • προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος, είναι τα εξής:

- Σκοπός χρηματοδότησης:

 • Κεφάλαιο κίνησης
 • Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια/εξοπλισμό

- Μέγιστο ποσό δανείου: €25.000

α) EaSI - Όριο Υπερανάληψης (EaSI–Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνo), ετήσιας ανανέωσης, μέχρι και 5 έτη, με μόνη υποχρέωση την μηνιαία καταβολή των αναλογούντων τόκων, με ελάχιστο ποσό καταβολής κάθε μήνα €50.

Παρέχεται και με τη μορφή Ανακυκλούμενου Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο), ετήσιας ανανέωσης, και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Μετά το πέρας των 5 ετών θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος ολοσχερούς εξόφλησης του δανείου με δυνατότητα αποπληρωμής σε περίοδο 12 μηνών, το αργότερο.

β) EaSI - Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα: κατ’ ελάχιστον 3 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 3 μήνες. Αποπληρωμή: με μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

γ) EaSI-Χρηματοδότηση αγοράς παγίων: κατ’ ελάχιστον 3 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος μέχρι 6 μήνες. Αποπληρωμή: με μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και λογισμό τόκων 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Η εγγύηση του προγράμματος παρέχεται για μέγιστη διάρκεια έξι ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το δανειολήπτη.

Τα επιτόκια

Η χρηματοδότηση παρέχεται με βΒασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χρηματοδότησης ΜΜΕ, σήμερα 5,85%, πλέον περιθωρίου και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75.

Το τελικό επιτόκιο (εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν.128/75) δε μπορεί να υπερβαίνει το 8% και είναι μειωμένο σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας κατά τουλάχιστον 0,5% λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από το ΕΤαΕ.

Εξασφαλίσεις: ​Δε θα λαμβάνονται, εκτός από τυχόν ενοχικές (προσωπικές εγγυήσεις).

​Έξοδα:

• Για όρια υπερανάληψης ή για ανακυκλούμενα κεφάλαια κίνησης (όρια): €250 ετησίως
• Για δάνεια τακτής λήξης: €250 άπαξ

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της σχετικής αίτησης, επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή της Eurobank.

Εναλλακτικά, οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να κάνουν αίτηση και μέσω του i-bank Internet Banking.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Μέσω του EaSI παρέχονται εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν.

Συγκεκριμένα:

 • Η παροχή τους είναι υποχρεωτική από τους όρους του προγράμματος.
 • Διεξάγονται μέσω συμβουλευτικών εταιρειών που έχει επιλέξει η Τράπεζα.
 • Η αμοιβή των συμβούλων βαραίνει το δικαιούχο και παρακρατείται από το προϊόν του δανείου κατά την ενεργοποίησή του.
 • Διαμορφώνονται με βάση τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και με γνώμονα την εύλογη επιβάρυνση σε σχέση με το ύψος της παρεχόμενης χρηματοδότησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες και προγράμματα εξειδικεύονται κατόπιν συνεννόησης με το Σύμβουλο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά κάποια από τα παρακάτω:

 • ανίχνευση των αναγκών της δανειοδοτούμενης επιχείρησης,
 • εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές ενότητες, όπως Ανάπτυξη και Προώθηση Πωλήσεων,
 • Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων, και Ρευστότητα–Χρηματοδότηση,
 • προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως έχει κοινοποιηθεί από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, συνοψίζεται παρακάτω: