A- A+
Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης με ενίσχυση ως 50% για λιανική εμπόριο, ετσίαση και εκπαίδευση
Ένα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων που θα αφορά τον τομέα των υπηρεσιών θα προκηρυχθεί μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2017, προσφέροντας ενίσχυση έως 50% στους ωφελούμενους.

Αν και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι κλάδοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το σίγουρο είναι ότι θα προέρχονται από τους τομείς του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται ενίσχυση και για επιχειρήσεις franchising.

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες που θα μπορούν να ενισχυθούν.

Επιδότηση ως 50%

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ποσοστό που προσαυξάνεται κατά 10%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18-24 μήνες.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να εστιάζουν στις παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

α. Την εξοικονόμηση ενέργειας

β. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

γ. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

δ. Και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:

– Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

– Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης

– Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452 – Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των Τεχνολογίας-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα περιλαμβάνουν:

– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites)

– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-Shops)

– Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals)

– Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps)

– Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)

– Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α.)

– Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων

– Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος

– Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.

– Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαμβάνουν:

– Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:

– Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.

– Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής π.χ., άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).

– Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες κ.λπ.

– Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά τη διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.

– Ροή μετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αναβάθμιση επιχειρήσεων franchising

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18-24 μήνες.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν

– Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος)

– Μηχανήματα και εξοπλισμό

– Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

– Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

– Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

– Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

– Μεταφορικά μέσα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.