A- A+
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Στο taxis το ποσό του κρατικού δανείου - Σε ποιους θα χαριστεί

Θέμα ημερών ή ακόμη και ωρών είναι η γνωστοποίηση σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, του ποσού που δικαιούνται να δανειστούν μέσω του νέου θεσμού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής από το κράτος.

Με βάση τις αποφάσεις, το ύψος του δανείου θα αποτυπωθεί στο Taxis στην καρτέλα «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» στην κατηγορία «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Το δάνειο αυτό, εφόσον ληφθεί, μετά από νέα αίτηση του δικαιούχου, θα αρχίσει να αποπληρώνεται από την Πρωτοχρονιά του 2022, μετά από την περίοδο χάριτος που δίνεται, σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα χαμηλό και είναι συνδεδεμένο με επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα. Σήμερα διαμορφώνεται στο 1%.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport", με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Στη συνέχεια τα χρήματα πιστώνονται στον επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

Σε ποιους θα χαριστούν λεφτά

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, το ποσό που θα χορηγηθεί θα πρέπει να επιστραφεί στο δημόσιο μαζί με τους τόκους στο 100%.

Ωστόσο, προβλέπεται διαγραφή μέρους της οφειλής κατά 30% ή 40% ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης και τη διατήρηση για ένα χρόνο των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα:

α) Επιστροφή μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς

β) Επιστροφή μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Τα ποσά που θα δοθούν

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, με έναν βασικό αλγόριθμο ως εξής:

1ον. Λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του κύκλου εργασιών του 2020 με τον κύκλο εργασιών της περιόδου αναφοράς.

2ον. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί την ποσοστιαία διαφορά εκροών μείον τις εισροές του προηγουμένου έτους

3ον. Από το γινόμενο αφαιρείται ένα ποσό που ισοδυναμεί με τον αριθμό των εργαζομένων που έχει θέσει η επιχείρηση σε αναστολή την 21η Απριλίου 2020 επί 800 διά τρία.

Το βασικό κριτήριο είναι η μείωση του τζίρου, όχι ολόκληρη όμως, αλλά αυτή που αντιστοιχεί στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και το περιθώριο κέρδους της.

Δεν συνυπολογίζονται, δηλαδή, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συνήθως αγοράζει από τρίτους, για να προσφέρει τα δικά της αγαθά ή υπηρεσίες, όπως αυτά απεικονίζονται στη διαφορά εκροών-εισροών.

Τα ποσά που θα δοθούν

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ελάχιστα ποσά που θα δοθούν διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους,
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης (ανά επιχείρηση) δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.