Σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλείτε με πάγια εντολή τις οφειλές σας (πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ)