Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε μόνο για τα προγράμματα χωρίς ποινή πρόωρης εξόφλησης