Εισάγετε το επιτόκιο της νέας κάρτας στην οποία θα γίνει η μεταφορά, βάσει του οποίου θα γίνει εξόφληση του χρέους σας