Εισάγετε τη χρονική διάρκεια ισχύος του επιτοκίου που θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του «μεταφερόμενου» χρέους