Εισάγετε το επιτόκιο με το οποίο αποπληρώνετε σήμερα τις οφειλές σας στις κάρτες