Εισάγετε το επιτόκιο με το οποίο εξοφλείτε την οφειλή που έχετε στην κάρτα