Επιλέξτε μεταξύ δανείου με συγκεκριμένη διάρκεια αποπληρωμής και ανοιχτού δανείου