Εισάγετε το μέσο ετήσιο επιτόκιο, με το οποίο θα τοκίζονται τα χρήματά σας