Εισάγετε το ετήσιο επιτόκιο ή την ετήσια απόδοση της κατάθεσης / επένδυσης